Zysk akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej opodatkowany w chwili jego uzyskania

www.sxc.hu

Przychód akcjonariuszy (niebędących komplementariuszami) z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu na gruncie CIT oraz PIT dopiero z chwilą podjęcia uchwały walnego zgromadzenia tej spółki o wypłacie dywidendy.

Potwierdził to Minister Finansów w interpretacji ogólnej o sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125 wydanej w ostatni piątek (11 maja br.).

Po ogłoszeniu uchwały NSA w składzie 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), zasady opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) były przedmiotem licznych wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej stwierdził, że:

- uzyskiwanie przychodów przez SKA oraz ponoszenie przez taką spółę kosztów w trakcie roku obrotowego nie rodzi po stronie akcjonariusza SKA obowiązku wykazywania tych przychodów oraz kosztów w proporcji do posiadanego w SKA prawa do udziału w zyskach,

- przychody z tytułu udziału w zysku SKA należy traktować jako przychody z działalności gospodarczej,

- przychód akcjonariusza SKA staje się przychodem należnym w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo w dniu dywidendy (jeżeli został określony),

- od przychodu należnego podatnik odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy za miesiąc, w którym go uzyskano, czyli za miesiąc, w którym została podjęta uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom SKA (albo w którym został określony „dzień dywidendy”),

- powyższe zasady należy odpowiednio stosować w zakresie przyznanych akcjonariuszom SKA zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Brzmienie interpretacji ogólnej Ministra Finansów zgodne jest z przeważającym stanowiskiem prezentowanym przez sądy administracyjne po ogłoszeniu uchwały NSA w składzie 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r.

W praktyce oznacza to, że opodatkowanie zysków SKA po stronie akcjonariusza niebędącego komplementariuszem pozostanie odroczone do momentu wypłaty dywidendy, a tym samym zyski przeznaczone na reinwestycje (zatrzymane w SKA) nie będą opodatkowane. W praktyce oznacza to brak konieczności wpłacania zaliczek zarówno przez podatników PIT, jak i CIT. To w istotny sposób zwiększy dźwignię finansową, a tym samym konkurencyjność i atrakcyjność tej formy prawnej w stosunku do pozostałych rodzajów spółek.

Usunięta została również główna i praktyczna przeszkoda wejścia SKA na NewConnect. Z uwagi na dotychczasowe interpretacje organów podatkowych, zgodnie z którymi przychody (zyski) SKA podlegały opodatkowaniu po stronie akcjonariusza w momencie, w którym stają się należne SKA, ustalanie zysków każdoczesnego akcjonariusza nabywającego akcje w obrocie giełdowym było znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów akcjonariusz uzyskuje przychód w momencie, w którym dywidenda staje się należna. Tym samym powyższe praktyczne trudności nie będą występować.

Powyższa interpretacja ogólna jest wiążąca dla organów podatkowych, zatem tak długo dopóki nie zostanie ona zmieniona, o ile akcjonariusze SKA będą stosować wyżej wskazane zasady opodatkowania, to ich rozliczenia podatkowe nie powinny być w tym zakresie kwestionowane przez organy podatkowe. Interpretacje ogólne dotychczas były raczej rzadko wydawane przez Ministra Finansów, a tym rzadziej były wydawane tak korzystne interpretacje. Zatem powyższa interpretacja będzie zapewne miłym zaskoczeniem dla podatników.

Autorzy:

- Anita Bardońska – doradca podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

- Rafał Gołba – konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Zysk akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej opodatkowany w chwili jego uzyskania :

  1. [...] spółki komandytowo-akcyjnej (http://blog.e-prawnik.pl/?s=sp%C3%B3%C5%82ka+komandytowo+akcyjna, http://blog.e-prawnik.pl/zysk-akcjonariusza-w-spolce-komandytowo-akcyjnej-opodatkowany-w-chwili-jego…). Zanim jednak przedsiębiorca będzie prowadził działalność w tej formie, konieczne jest [...]

  2. [...] Opóźnienie wejścia w życie proponowanych zmian może umożliwić podatnikom dostosowanie się do nowych zasad opodatkowania. Dotyczy to w szczególności akcjonariuszy w SKA. Minęło zaledwie 5 miesięcy od wydania przez Ministerstwo Finansów korzystnej interpretacji ogólnej, potwierdzającej prawo akcjonariuszy do nieopodatkowywania zysków SKA aż do czasu wypłaty dywidendy (o czym pisaliśmy). [...]