Zwolnienie działacza związkowego mimo braku zgody organizacji?

www.sxc.hu

Szczególna ochrona, jakiej w określonych przypadkach podlegają działacze organizacji związkowych oznacza między innymi, że rozwiązanie z takim pracownikiem umowy o pracę wymaga uzyskania zgody związków. Co ciekawe, dotyczy to również wypowiedzenia umowy w trybie dyscyplinarnym. Czy to oznacza, że takiego pracownika nie można zwolnić?

Na pewno nie jest to proste, a decyzja pracodawcy o zwolnieniu takiego pracownika niesie za sobą ryzyko skutecznego dochodzenia roszczeń przez pracownika przed sądem. Czy jednak ochrona przysługująca pracownikowi objętemu ochroną powinna być bezwzględna?

Otóż nie do końca – w przypadku bowiem, gdy pracownik dopuszcza się poważnych naruszeń obowiązków pracowniczych, pracodawca powinien mieć możliwość obrony swoich praw oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest w tej kwestii jednolite. Można natomiast spotkać się z poglądem, że nawet mimo braku zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej można rozwiązać stosunek pracy z działaczem, który dopuścił się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (wyrok z dnia 10.03.2005 r., II PK 242/0).

Z kolei w innym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdza, że brak zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, nawet mimo ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, jest przyczyną uzasadniającą uwzględnienie powództwa pracownika z którym rozwiązano stosunek pracy (wyrok z 15.10.1999 r., I PKN 306/99).

W każdym zatem przypadku, gdy zgoda organizacji związkowej jest wymagana – należy o nią wystąpić. W przypadku odmowy udzielenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę – trzeba zważyć, jak poważne są naruszenia popełnione przez pracownika i jakie jest ryzyko sporu w sądzie oraz skutecznego dochodzenia roszczeń przez pracownika. Takie ryzyko zawsze bowiem istnieje.

Jak jednak wynika z przedstawionego powyżej orzecznictwa, nie jest też tak, że pracownik objęty ochroną może czuć się bezkarny.

Odnosząc się jeszcze do pierwszego akapitu powyżej – znamienne jest, że działacze organizacji związkowych czasami zdają się zapominać, że oprócz wypełniania funkcji związkowych – przede wszystkim są jednak pracownikami.


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Zwolnienie działacza związkowego mimo braku zgody organizacji? :

  1. W mojej ocenie zamieszanie wprowadza niespójna linia orzecznicza, ochrona trwałości stosunku pracy „tzw. ochrona związkowa” ma służyć zapobieganiu ewentualnym dolegliwościom, jakie mogą powstać, a mają swoje chociażby pośrednie źródło w działalności / przynależności związkowej, zwalnianego pracownika – z całą stanowczością nie należy więc kategoryzować, odpowiedzialne organizacje związkowe doskonale wiedzą, iż „chroniąc” pracownika kwalifikującego się bezapelacyjnie pod „dyscyplinarkę, robią więcej złego niż dobrego – a na marginesie (chronią bezskutecznie)