Zmiany, zmiany, zmiany…

www.sxc.hu

W najbliższym czasie ustawodawca szykuje zmiany, które w istotny sposób mogą wpłynąć na zasobność portfeli poszczególnych kategorii przedsiębiorców.

Chodzi mianowicie o:

- nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

- nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Pierwsze z ustaw reguluje ograniczenie stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi.

Nowelizacja wprowadza ograniczenie w zakresie odpisywania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu limitem w wysokości 42.764,00 zł (1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej).

Projekt zmian na ten moment nie odnosi się do rozpoznawania jako kosztów uzyskania przychodu faktycznie poniesionych kosztów zamiast kosztów wynikających z zastosowania ww. normy procentowej. Biorąc zatem pod uwagę aktualne brzmienie planowanej nowelizacji można stwierdzić, że twórcy nadal będą mogli uwzględniać koszty faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, pod jednym wszakże warunkiem – muszą być one udokumentowane. Takie rozwiązanie jest korzystne w sytuacji, gdy koszty faktycznie poniesione są wyższe od wskazanego w ustawie limitu.

Nowe zasady mają mieć zastosowanie w odniesieniu do dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 roku.

Projekt jest obecnie po pierwszym czytaniu w Sejmie. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to inicjatywa rządowa, losy ograniczenia prawa twórców do korzystania z ryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu wydają się być przesądzone.

W ubezpieczeniach społecznych też zmiany – planowana nowelizacja znosi począwszy od 2013 roku górny limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – co oznacza nałożenie pełnego obciążenia składkowego na „wysokie” wynagrodzenia, a więc także w zakresie, w jakim w danym roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przekracza 30 – krotność przeciętnego wynagrodzenia.

W praktyce zmiana ta oznaczać będzie, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą płacone również po przekroczeniu w danym roku i w odniesieniu do danego ubezpieczonego obowiązującego dzisiaj limitu trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Obecny stan prac nad projektem w Parlamencie: skierowany na I czytanie w Sejmie w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Autor: Urszula Ilnicka-Jarosiewicz, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.