Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.

http://fbei.wordpress.com/category/dr-lynn-reaser/

Za kilka dni ma wejść w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT.

Zmian, które wprowadza, nie jest mało.

Co więcej, dotyczyć będą one sporej rzeszy podatników.

Nowelizacja obejmuje m.in.

- opodatkowanie nieodpłatnych wydań towarów,

- nieodpłatnego świadczenia usług, zwolnienia z opodatkowania pakietów medycznych,

- zasad opodatkowania złomu oraz handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych.

Kilka przepisów zostanie dostosowanych do zmieniającego się prawa celnego.

Wprowadzonych zostanie również parę udogodnień, zaś część przepisów zostanie doprecyzowana. Poniżej przedstawiamy opis zmian, które dotyczyć mogą, naszym zdaniem, najszerszej grupy podatników.

Nieodpłatne wydania

Według nowego stanu prawnego, zasadą ma być opodatkowanie praktycznie wszystkich nieodpłatnych wydań. Od 1 kwietnia 2011 r. każde przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie od tego, czy jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. W rezultacie, przekazywanie upominków w ramach akcji promocyjnych i reklamowych (z wyjątkiem drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości – 100 zł na osobę/rok, a także próbek) będzie odtąd opodatkowane podatkiem VAT, niezależnie od tego, czy wydanie będzie miało związek z prowadzonym przedsiębiorstwem.

Nieodpłatne świadczenie usług

Podobnie w zakresie nieodpłatnego świadczenia usług poszerzony został zakres czynności podlegających opodatkowaniu. Po wejściu w życie nowelizacji opodatkowaniu podlegać będzie każde nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, nawet w sytuacji, gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

W znowelizowanej ustawie znalazło się także niewystępujące dotąd pojęcie „użycia towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika”, które to użycie (w szczególności do celów osobistych), pod warunkiem, iż podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Pakiety medyczne

Zmiana wprowadza objęcie zwolnieniem z VAT świadczenia usług polegającego na udostępnianiu świadczeń medycznych pracownikom oraz członkom ich rodzin przez pracodawcę. Do tej pory, z uwagi na niejednoznaczne brzmienie przepisów, istniały wątpliwości co do tego, czy świadczenie takie będzie podlegało opodatkowaniu. Zmiana umożliwia skorzystanie z tego zwolnienia także wstecz, tj. za okres od 1 stycznia 2011 r.

Dostawa złomu / obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Nowelizacja zmienia także zasady rozliczania podatku w obrocie złomem oraz prawami związanymi z emisją gazów cieplarnianych. Powyższa zmiana wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą, obowiązek podatkowy rozliczenia VAT z tytułu dostawy złomu oraz przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych spoczywa na nabywcy. Dostawy takie dokumentowane powinny być fakturami niezawierającymi stawki oraz kwoty podatku.

Jeżeli chodzi o nabywcę, to będzie on dokumentował dostawę fakturą wewnętrzną. Dopuszczona zostanie możliwość wystawiania jednej faktury wewnętrznej za cały okres rozliczeniowy. Nie będą już obowiązywać szczególne przepisy dotyczące powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy złomu. Obowiązek podatkowy powstawał będzie na zasadach ogólnych.

Wprowadzono również ważny przepis o charakterze sankcyjnym, który uniemożliwia odliczenie podatku VAT z faktur wskazujących kwotę podatku, w sytuacji, w której ta kwota nie powinna być zgodnie z przepisami wykazywana.

Import towarów objętych procedurą uproszczoną

Zniesiony został obowiązek składania organowi celnemu zabezpieczenia, natomiast konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Świadczenie usług i dostawa towarów przez podmiot nieposiadający siedziby na terenie RP

Od 1 kwietnia br. nastąpi doprecyzowanie przepisów, zgodnie z którymi, w przypadkach gdy dostawa towarów lub świadczenie usług dokonywane będą na terytorium Polski przez podmiot nieposiadający w Polsce siedziby, stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca prowadzenia działalności, podatnikiem będzie zawsze nabywca towarów lub usługobiorca. Obecnie przepisy dopuszczały taką możliwość wyłącznie w przypadkach gdy usługodawca lub podmiot dokonujący dostawy towarów nie rozliczył w Polsce należnego podatku.

Częściowe odliczenie podatku

Zmianie uległy również przepisy dotyczące częściowego odliczenia podatku. Ustawodawca odszedł od zakazu odliczania podatku naliczonego, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%. Po wejściu w życie nowych przepisów to do podatnika będzie należała decyzja, czy zastosować w tej sytuacji proporcjonalne odliczenie.

Uzupełniony został także przepis przyznający prawo do obniżenia przez podatnika kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości. Utrzymane zostało prawo do takiego obniżenia w sytuacji, gdy proporcja przedstawiająca udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem przekroczy 98%, lecz wprowadzono dodatkowy warunek – kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, musi być mniejsza niż 500 zł.

Zniesiony zostanie również zakaz dokonywania korekty, w przypadkach gdy różnica pomiędzy „proporcją wstępną” a „proporcją wykonaną” będzie mniejsza niż 2%.

Nowe zasady dokonywania korekt dotyczyć będą proporcji obliczanych począwszy od roku 2011.

Pozostałe zmiany

Istotną zmianą jest również odstąpienie przez ustawodawcę od zakazu odliczania podatku naliczonego w przypadku importu usług, gdy zapłata należności jest dokonywana na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. „rajach podatkowych”.

Zmienią się warunki, które spełniać muszą podmioty wykonujące czynności przedstawiciela podatkowego. Grono podmiotów upoważnionych do pełnienia tej funkcji zostanie rozszerzone o agencje celne.

Złagodzone zostaną wymogi dokumentacyjne pozwalające na wyłączenie spod zakresu pojęcia WDT przemieszczeń towarów na teren innego kraju Wspólnoty, skąd następnie dokonywany jest eksport.

Podmioty niezarejestrowane w Polsce jako podatnicy VAT czynni, na rzecz których następować będzie dostawa towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju (co powoduje, że będzie spoczywał na nich obowiązek podatkowy) będą zobowiązane do zapłaty podatku na zasadach ogólnych, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obecnie obowiązuje w tym zakresie przepis szczególny, zgodnie z którym płatność powinna nastąpić w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

Nowelizacja wprowadza też znaczną dogodność w postaci możliwości zwrotu VAT podróżnym w formie bezgotówkowej, w narodowej walucie.

Krótkie vacatio legis

Biorąc pod uwagę fakt, że zmian jest naprawdę dużo najdziwniejsze jest to, że ustawa została podpisana przez Prezydenta dopiero 24 marca br., a zatem zaledwie 7 dni przed jej planowanym wejściem w życie. Do tej pory, a zatem 4 dni przed rozpoczęciem obowiązywania nie została również opublikowana w Dzienniku Ustaw. Co więcej, znalezienie oficjalnych informacji na temat nie było wcale takie łatwe. Dzisiaj milczała na ten temat na przykład oficjalna strona Sejmu RP, zaś gazety podawały rozbieżne informacje co do daty podpisania aktu. Ostatecznie udało się znaleźć odpowiednią (miejmy nadzieję, że również prawdziwą) informację na stronach Prezydenta RP. Nasuwa się pytanie jak takie zachowanie ma się do podstawowych zasad wynikających z Konstytucji?

W związku z tym, na koniec muszę zastrzec, że powyższe podsumowanie oparte jest na tekście przekazanym Prezydentowi do podpisu, który został opublikowany na stronach internetowych Sejmu RP. Oficjalny tekst ustawy znajdzie się dopiero w Dzienniku Ustaw. Podatnikom zostanie zatem naprawdę mało czasu na przygotowanie się do zmian.


Tagi: , , , , , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r. :

  1. Zwolnienie z VAT pakietów medycznych to bardzo dobry krok. Wreszcie wszelkie wątpliwości się kończą i pracodawcy częściej zaczną opłacać swoim pracownikom świadczenia zdrowotne.

  2. [...] Jak zmienią się przepisy ustawy o VAT dotyczące importu usługGazeta PrawnaNowelizacja ustawy o VAT, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2011 r., wprowadza m.in. zmianę zasad opodatkowania tzw. importu usług. Na czym będzie ona polegać? Import usług występuje, gdy polski podmiot dokonuje nabycia usługi od podmiotu niemającego …Stawka VAT na produkcję i montaż drzwi i okieneGospodarkaOdliczanie VAT od usług cateringowychPodatki.bizZmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.e-prawnik [...]

  3. [...] 1 kwietnia br. prezenty będą podlegały VATOnet.plPodatki.biz -Księgowość -e-prawnikwszystkie 18 wiadomości » Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka » i [...]

  4. [...] przedsiębiorcy po zmianie przepisów …Gazeta PrawnaRzeczpospolita -Księgowość -e-prawnikwszystkie 25 wiadomości » Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka » i [...]

  5. [...] Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r. W przypadku, gdy towar sprzedawany jest w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie informacje, o których mowa powyżej powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone. Przy sprzedaży towaru luzem sprzedawca obowiązany jest podać w miejscu sprzedaży nazwę towaru, jego główną cechę użytkową oraz wskazać producenta lub importera. Wskazane powyżej informacje dotyczące sprzedawanego towaru powinny być sporządzone w języku polskim lub w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. [...]