Zmiany w ustawie o ofercie publicznej

www.sxc.hu

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z ogólnymi założeniami, proponowane zmiany mają na celu poprawienie funkcjonowania instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych oraz zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem wezwania.

W uzasadnieniu projektu MF wyeksponowało konieczność eliminacji dostrzeżonych, szkodliwych praktyk rynkowych. Doświadczenia nabyte w ramach nadzoru sprawowanego przez KNF wskazują, że zwłaszcza regulacje prawne dotyczące instytucji wezwania, w obecnym kształcie, nie chronią należycie interesów akcjonariuszy mniejszościowych, ponieważ w wielu przypadkach umożliwiają podmiotom przejmującym kontrolę nad spółkami publicznymi tylko formalne wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ofercie.

Nowelizacja „punktowo” odnosi się do niektórych instytucji prawnych zamieszczonych w ustawie. Warto wspomnieć o kilku najciekawszych zmianach.

Szczególnie rewolucyjna wydaje się propozycja nowej konstrukcji instytucji wezwań, która przewiduje m.in. ich podział na wezwania dobrowolne i obowiązkowe. Wezwania dobrowolne mają być ogłaszane na co najmniej 5% ogólnej liczby głosów. Natomiast wezwania obowiązkowe będą mogły być ogłaszane tylko na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej i będą dotyczyły przypadku przekroczenia 331/3% lub 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Dotychczas przekroczenie progu 33% obligowało tylko do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, co prowadzić może do marginalizacji interesów akcjonariuszy mniejszościowych.

Planuje się również wprowadzenie przepisów, nakazujących przy ustalaniu ceny oferowanej w wezwaniu uwzględnienie także transakcji pośredniego nabycia akcji spółki publicznej. Takie „pośrednie nabycie” polega na uzyskaniu statusu podmiotu dominującego w podmiocie posiadającym akcje spółki publicznej lub w innym podmiocie będącym wobec tego podmiotu podmiotem dominującym, i bywa wykorzystywane do obniżenia ceny w wezwaniu (obecnie jest ona uzależniona wyłącznie od średniej ceny rynkowej akcji spółki, których dotyczy wezwanie). Zgodnie z propozycją, cena pośredniego nabycia byłaby wyznaczana przez wybrany przez wzywający podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. W ocenie MF, obecne brzmienie przepisów umożliwia ukrycie rzeczywistej, ekonomicznej ceny zapłaconej za akcje spółki publicznej w transakcji pośredniego nabycia akcji spółki publicznej, w związku z czym nie jest ona uwzględniana przy ustalaniu ceny proponowanej w wezwaniu.

Ponadto uznano, że warto ujednolicić przesłanki wymagane do zmuszenia akcjonariusza mniejszościowego do sprzedaży akcji w drodze przeprowadzenia przez akcjonariusza większościowego przymusowego wykupu oraz w drodze zniesienia dematerializacji akcji, ponieważ obie regulacje prowadzą do tego samego skutku. Obecnie złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji jest dopuszczalne, jeżeli walne zgromadzenie spółki podejmie uchwałę w tym przedmiocie większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego. Natomiast akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stroną porozumienia, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w spółce przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). Dematerializacja akcji stanowi zatem dla akcjonariusza większościowego drogę łatwiejszą niż przymusowy wykup – wystarczające jest dysponowanie mniejszą ilością głosów w spółce. Zgodnie z nowelizacją, przywrócenie akcjom formy dokumentu będzie wymagało uchwały podjętej większością 9/10 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

Bez wątpienia, pozytywnie ocenić należy wyciąganie przez KNF i MF wniosków z obserwacji negatywnych praktyk rynkowych oraz formułowanie na ich gruncie postulatów zmian prawa. Rzeczywiste oddziaływanie nowych przepisów na bezpieczeństwo i efektywność rynku kapitałowego będzie można ocenić jednak dopiero po ewentualnym wejściu nowelizacji w życie.

Autorzy:

Bartłomiej Stępień, adwokat, Manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Joanna Krzyżykowska, prawnik, Konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , ,

Komentarze do artykułu Zmiany w ustawie o ofercie publicznej :

  1. Przedstawione w bardzo przystępny sposób. Pozdrawiam serdecznie.