Zmiany w stawkach odsetek od zaległości podatkowych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie wysokości odsetek za zwłokę od powstałych zaległości podatkowych.

Na mocy znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej wysokość należnych odsetek od zaległości podatkowych została zróżnicowana. Zmiany są częściowo korzystne dla podatników, gdyż w niektórych przypadkach wprowadzono obniżoną stawkę odsetek. Niestety ustawodawca wprowadził też podwyższoną stawkę odsetek od zaległości podatkowych w przypadku zaległości powstałych w VAT oraz podatku akcyzowym.

1) Wprowadzenie obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych – 50%

a) dla zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r.

Obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej) znajdzie zastosowanie do wszelkich nieprzedawnionych zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r., pod warunkiem, że podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji w ciągu 6 pierwszych miesięcy 2016 r., a kwotę wykazanej zaległości podatkowej wpłaci w ciągu 7 dni od złożenia korekty.

W odniesieniu do korekt deklaracji i wpłat zaległości podatkowych dokonanych w późniejszym terminie (począwszy od drugiej połowy 2016 r.) obowiązywać będzie nadal stawka odsetek 75%.

b) dla zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r.

Natomiast w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych od dnia 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka 50% znajdzie zastosowanie do prawnie skutecznych korekt deklaracji złożonych w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

2) Wprowadzenie podwyższonej stawki odsetek od zaległości podatkowych w VAT oraz w podatku akcyzowym – 150%

Jednocześnie od 1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy wprowadzające podwyższone stawki odsetek od zaległości podatkowych w VAT i akcyzie.

Konieczność zapłaty odsetek w podwyższonej wysokości (150% stawki podstawowej) może zaistnieć w szczególności w przypadku:

1) ujawnionego przez właściwe organy zaniżenia deklarowanych zobowiązań w VAT/podatku akcyzowym, bądź zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku;

2) korekt deklaracji złożonych po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (lub po zakończeniu kontroli podatkowej, jeśli nie stosuje się zawiadomienia);

3) korekt deklaracji dokonanych w wyniku czynności sprawdzających;

- jeśli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu podatku).

Dodatkowo podwyższona stawka odsetek od zaległości podatkowych w zakresie VAT i akcyzy znajdzie zastosowanie w przypadku niezłożenia deklaracji oraz braku zapłaty podatku ujawnionego przez organ podatkowy w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego.

Autor: Magdalena Bakinowska, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.