Zmiany w prawie – uproszczenia dla nowych przedsiębiorców

W dniu 17 stycznia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2), której celem jest ułatwienie nowym przedsiębiorcom założenia działalności gospodarczej.

Nowe przepisy uchylają art. 209 Kodeksu pracy, który nakładał na pracodawcę obowiązek powiadomienia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o rozpoczęciu działalności lub zmianie jej charakteru powodującej pogorszenie warunków pracy. Jednocześnie niezastosowanie się do powyższego obowiązku stanowiło wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy), które było zagrożone karą grzywny od tysiąca do nawet 30 tysięcy złotych.

Omawiana nowelizacja Kodeksu pracy zwalnia przedsiębiorców z ww. obowiązków informacyjnych. W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa pracodawca nie ma obowiązku poinformowania organów nadzoru nad warunkami pracy, o zamiarze rozpoczęcia działalności lub zmianie jej charakteru. Uchylony został również art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy.

Wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2012 roku rozwiązania przewidują, że Państwowa Inspekcja Pracy oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna będą same sięgać po dane dotyczące prowadzonej przez przedsiębiorców działalności zawarte w Krajowym rejestrze urzędowych podmiotów gospodarki narodowej REGON, prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz bazie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych gromadzonych na koncie płatnika składek.

Omawiane zmiany obejmą szeroki krąg podmiotów. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że w skali roku działalność rozpoczyna blisko 678 tysięcy pracodawców. Zdaniem resortu uchylenie art. 209 Kodeksu pracy pozwoli pracodawcom zaoszczędzić łącznie 67 770 000 złotych.

Zmianie uległ również termin wydawania przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, innych niż osoby fizyczne. W wyniku wprowadzonych zmian czas oczekiwania na potwierdzenie nadania NIP dla podmiotów innych niż osoby fizyczne uległ skróceniu z czternastu do trzech dni.

Zgodnie z wyliczeniami  Ministerstwa Sprawiedliwości zmiana w zakresie wydawania potwierdzenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej powinna przynieść przedsiębiorcom innym niż osoby fizyczne oszczędności w kwocie 28 923 800 złotych w skali roku. Jednocześnie według wyliczeń resortu sprawiedliwości okres związany z rejestracją prowadzenia działalności gospodarczej przez nowych przedsiębiorców ulegnie skróceniu o dwa dni.

Wprowadzone z początkiem 2013 roku zmiany w przepisach prawa należy ocenić pozytywnie. Mamy jednocześnie nadzieję, że omawiana nowelizacja stanowi jedynie zapowiedź kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców, i będziemy mieli okazję jeszcze niejednokrotnie informować o pozytywnych działaniach ustawodawcy w tym zakresie.

Podstawa prawna: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 listopada 2012 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 2).

Autor: Paweł Łękawski, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Krakowie.


Możliwość komentowania jest wyłączona.