Zmiany w akcyzie – opodatkowanie wyrobów gazowych

www.sxc.hu

W dniu 1 listopada 2013 r. weszły w życie istotne zmiany do ustawy o podatku akcyzowym – od tego dnia opodatkowaniu akcyzą podlegają wyroby gazowe, w tym przede wszystkim gaz zużywany na cele opałowe.

W ustawie pojawiły się dwie nowe kategorie podatników:

-      pośredniczący podmiot gazowy – czyli m.in. przedsiębiorcy używający wyrobów gazowych, z tym zastrzeżeniem, że wyroby te muszą być zużywane do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy lub do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawką akcyzy – podmiot taki samodzielnie rozlicza akcyzę,-      finalny nabywca gazowy – podmiot, który co do zasady nie jest podatnikiem, tj. nie rozlicza akcyzy – akcyzę rozlicza za niego dostawca gazu – jednakże w pewnych sytuacjach może zostać zobowiązany do odprowadzenia akcyzy, m.in. gdy gaz nabyty w ramach zwolnienia zostanie zużyty przez niego na cele inne niż zwolnione.

W celu otrzymania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego konieczne jest pisemnie powiadomienie właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności. Zwracamy uwagę, że rejestracja taka nie jest obowiązkowa – decyzja, co do funkcjonowania jako pośredniczący podmiot gazowy lub finalny nabywca została pozostawiona przedsiębiorcy.

Ustawa wprowadziła także szereg zwolnień wyrobów gazowych od akcyzy, w dużej części pokrywających się z tymi funkcjonującymi w stosunku do wyrobów węglowych. Są to m.in. zwolnienia gazu używanego do celów opałowych:

-         do przewozu towarów i pasażerów koleją,

-         w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej,

-         przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Warunkiem zwolnienia od akcyzy jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą gazu a jego nabywcą, że wyroby gazowe będą użyte do tych celów. W związku z tym w najbliższym czasie najprawdopodobniej dostawcy gazu przesyłać będą prośby o wypełnienie oświadczeń/podpisanie stosownych aneksów do umowy, z których wynikać będzie, czy gaz jest zużywany na cele zwolnione.

Ocena, czy korzystniejsze dla przedsiębiorcy jest zgłoszenie się jako pośredniczący podmiot gazowy czy funkcjonowanie jako finalny nabywca, możliwa jest dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu sytuacji danego przedsiębiorcy a także zasad współpracy z konkretnym dostawcą gazu. W szczególności zwracamy uwagę, że jeżeli zasady te nie zostaną ustalone w sposób umożliwiający bieżące i dokładne badanie ilości gazu zużywanego przez przedsiębiorcę na dany cel i w konsekwencji naliczanie akcyzy zgodnie z bieżącym zużyciem, naliczanie akcyzy przez dostawcę według prognoz/szacunkowych wyliczeń lub jednorazowego oświadczenia przedsiębiorcy, co do procentowego zużycia, będzie wiązało się z ryzykiem błędnego opodatkowania zużytego gazu i w konsekwencji przerzucenia odpowiedzialności za zapłatę akcyzy na przedsiębiorcę.

Dlatego też przed wypełnieniem oświadczeń/podpisaniem aneksów do umów z dostawcami gazu rekomendujemy ustalić:

-         czy i ew. jaka część zużywanego gazu może być zakwalifikowana jako zużywana dla celów zwolnionych,

-         czy istnieje możliwość szczegółowego ewidencjonowania ilości gazu zużywanego na poszczególne cele (zwolnione i niezwolnione od akcyzy),

-         na jakich zasadach odbywałaby się współpraca z dostawcą gazu, który odprowadzałby akcyzę,

i na tej podstawie ewentualnie rozważyć, czy rejestracja jako pośredniczący podmiot gazowy byłaby bardziej korzystna niż rozliczanie akcyzy przez dostawcę.

Autor: Katarzyna Walas, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu (telefon: 71 7500764)


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.