Zmiana miejsca zamieszkania osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą

W ostatnim czasie nastąpiła prawdziwa rewolucja co do sposobu prowadzenia rejestru działalności gospodarczej.

Dotychczasowe ewidencje, prowadzone przez poszczególne gminy, są zastępowane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG).

Co więcej, założeniem twórców nowego systemu było umożliwienie założenia firmy, bądź aktualizacji wpisu, bez konieczności wychodzenia z domu.

Jak to zwykle bywa  przy takich nowelizacjach, obowiązują obecnie liczne okresy przejściowe.

Jak zatem postąpić w razie przeprowadzki (zmiany miejsca zamieszkania) w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej?

Obowiązek meldunkowy

Regulacje dotyczące obowiązku meldunkowego również znajdują się w fazie dynamicznych zmian. Na dzień dzisiejszy obowiązuje regulacja, która zobowiązuje każdą osobę do zameldowania się na pobyt stały lub czasowy przed upływem 4 doby od dnia przybycia na dane miejsce. Aby zameldować się na pobyt stały w nowym miejscu zamieszkania, trzeba najpierw wymeldować się z pobytu stałego w poprzednim urzędzie gminy.

Już niedługo, bo od 1 stycznia 2012 roku, będziemy mieli więcej czasu na realizację obowiązku meldunkowego  – trzeba będzie zameldować się najpóźniej w 30 dniu od daty przybycia na nowe miejsce. To nie koniec zmian. Od dnia 1 stycznia 2014 roku obowiązek meldunkowy w ogóle przestanie istnieć.

Aktualizacja wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, ZUS i US.

Od 1 lipca 2011 roku przedsiębiorcy rejestrują się w CEIDG. CEIDG, jak sama nazwa wskazuje, jest ewidencją centralną, prowadzoną przez Ministra Gospodarki. Ta nowa forma przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Po pierwsze, wszelkie wnioski co CEIDG są wolne od opłat. Skróceniu uległ też czas oczekiwania na wpis. Co więcej, zaświadczenie o wpisie każdy może samodzielnie wydrukować ze strony internetowej rejestru. Za pośrednictwem tej samej strony można też składać wszelkie wnioski. Dotychczasowe organy ewidencyjne są zobowiązane do przeniesienia danych do CEIDG do 31 grudnia 2011 roku. Dopóki danych danego przedsiębiorcy nie ma w centralnym rejestrze, jego organem rejestrowym pozostaje dotychczasowy organ.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorca, który zmienia adres, ma różne obowiązki w zależności od tego, czy jego firma znajduje się już w CEIDG (można to sprawdzić na ich stronie internetowej), czy nie. Jeżeli jego firmy jeszcze nie ma w tym rejestrze, musi on złożyć odpowiednio wypełniony formularz CEIDG-1 (formularze EDG-1 od 1 lipca 2011 są nieważne) tam, gdzie jego firma jest zarejestrowana, w terminie 14 dni od zmiany adresu. Jeżeli natomiast dane przedsiębiorcy znajdują się już w centralnym rejestrze to składa on ten sam formularz bezpośrednio do CEIDG, ale w terminie 7 dni od zmiany adresu.

Formularz do CEIDG można złożyć na dwa sposoby. Po pierwsze, można go przesłać elektronicznie. W tym wypadku formularz należy uwiarygodnić za pomocą:

- bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu – tzw. podpis elektroniczny, można go uzyskać wykupując odpowiednią usługę od jednej z kilku firm w Polsce;

- profilu zaufanego ePUAP – profil zaufany ePUAP można otrzymać bezpłatnie w Urzędach Skarbowych i niektórych oddziałach ZUS;

- podpisu osobistego – tj. podpis elektroniczny, który będzie znajdował się w elektronicznych dowodach osobistych, które będą wydawane najprawdopodobniej od stycznia 2013 roku.

Drugi sposób polega na złożeniu formularza w urzędzie gminy. Formularz można wypełnić elektronicznie i wydrukować, albo skorzystać z formularzy do wypełnienia ręcznego. Co ważne, formularz można złożyć w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, nie ma znaczenia ani nasz poprzedni, ani nowy adres. Wypełniony formularz można również wysłać pocztą na adres dowolnego urzędu gminy, w tym wypadku wymagane jest jednak notarialne poświadczenie podpisu osoby składającej wniosek.

Niezależnie czy przedsiębiorca jest już w CEIDG czy nie, organ sam przekaże zaktualizowane dane dotyczące adresu zamieszkania do właściwego Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, a także zaktualizuje dane płatnika składek ZUS. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca, który sam ubezpiecza się w ZUS, musi samodzielnie zaktualizować swoje dane jako ubezpieczonego, przez wypełnienie formularzy ZUA lub ZZA, w terminie 7 dni od zmiany adresu (można w tym celu skorzystać z programu „Płatnik”).

Podobnie płatnicy VAT muszą samodzielnie złożyć formularz VAT-R do właściwego urzędu skarbowego, na co mają 7 dni. Po 1 stycznia 2012 r. będzie możliwość załączania formularza VAT-R do formularza CEIDG-1. Trzeba podkreślić, że właściwość US dla potrzeb VAT wynika, co do zasady, z miejsca wykonywania działalności i dopiero gdy nie uda się wyznaczyć właściwego Naczelnika US w ten sposób, właściwość ustala się na podstawie adresu zamieszkania.

Podsumowanie

Warto pamiętać o realizowaniu obowiązków aktualizacyjnych i o przestrzeganiu odpowiednich terminów. Konsekwencje naruszeń mogą być różne, przykładowo niezaktualizowanie danych w CEIDG może doprowadzić nawet do wykreślenia wpisu (po uprzednim wezwaniu). Istotne jest to, że zmiana adresu zamieszkania nie powoduje ani zmiany numerów NIP ani REGON. Natomiast jeżeli nowy adres zamieszkania wiąże się ze zmianą adresu wykonywania działalności, przedsiębiorca musi pamiętać także o aktualizacji swoich druków firmowych, pieczątki, danych konta bankowego, strony internetowej itp. Jest to ważne bo na przedsiębiorcach ciążą liczne obowiązki informacyjne wobec kontrahentów, zwłaszcza jeśli są nimi konsumenci, lub kiedy świadczą oni usługi drogą elektroniczną, a ich niezrealizowanie może rodzić różne negatywne konsekwencje.

Autor: Grzegorz Leśniewski, prawnik w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , ,

Komentarze do artykułu Zmiana miejsca zamieszkania osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą :

  1. Zniesienie meldunku miało wejść w życie dużo wcześniej. Szkoda, że dopiero w 2014. A co w przypadku, gdy adres zameldowania, zamieszkania i prowadzenia działalności to 3 różne adresy i inne właściwości urzędów skarbowych?

  2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej liczy się miejsce zamieszkania (na podstawie którego ustala się właściwy urząd karbowy dla celów PIT), a miejsce prowadzenia działalności – dla celów rozliczania VAT.