Zamieszanie z prawami autorskimi w tle

Aby ułatwić funkcjonowanie biznesu w Polsce, rząd pracuje nad wdrożeniem zasady „dwóch terminów”, mającej ograniczyć liczbę zmian w przepisach określających warunki wykonywania działalności gospodarczej.

Jak jednak niejednokrotnie udowodniły organy podatkowe, nie są potrzebne zmiany przepisów, aby utrudnić przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej – wystarczy zmiana praktyki. Albo próba zmiany praktyki.

Tym razem zamieszanie dotyczy traktowania przychodów uzyskiwanych przez twórców prowadzących działalność gospodarczą z przeniesienia praw majątkowych do utworu (np. do kodu programistycznego, grafiki komputerowej, czy projektu architektonicznego).Do niedawna organy podatkowe konsekwentnie stały na stanowisku, że przychody twórców-przedsiębiorców, również w części dotyczącej przeniesienia praw majątkowych, powinny być rozliczane jako przychody z działalności gospodarczej (m.in. bez możliwości zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, ale za to z prawem wyboru stawki liniowej 19%).

Od kilku miesięcy organy te równie konsekwentnie prezentowały stanowisko, że przychody z przeniesienia praw majątkowych – również tych, które zostały wytworzone i przeniesione w wyniku i w ramach działalności gospodarczej – nie mogą stanowić przychodu z działalności gospodarczej. Powinny one być opodatkowane – jako przychody z praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT) – według skali podatkowej, za to z możliwością zastosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów. Taka zmiana uderzyłaby w wielu podatników, ale również w ich kontrahentów, którzy w stosunku do tych przychodów „staliby się” płatnikami PIT, i to do pięciu lat wstecz.

Jak wynika natomiast z komunikatu opublikowanego wczoraj przez Ministerstwo:

…twierdzenie, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest nieuzasadnione. Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej„.

Interpretacje podatkowe prezentujące przeciwne stanowisko mają zostać zmienione z urzędu.

Pozostaje mieć nadzieję, że dalszych zwrotów akcji nie będzie.

Pełna treść komunikatu znajduje się w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów.

Autor: Katarzyna Czekajło-Zajkowska, radca prawny w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.