Założenia do nowego systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii

www.sxc.hu

W dniu 17 września Ministerstwo Gospodarki przedstawiło założenia do nowego systemu wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii. Zmiany są znaczne i różnią się istotnie od projektu ustawy o OZE z października 2012 r.

Nie jest tajemnicą, że strona rządowa szukała i szuka możliwości zminimalizowania kosztów systemu wsparcia i uważnie przygląda się temu, jak inne kraje UE sobie radzą w tym obszarze. Zatem zadeklarowanym celem nowego systemu wsparcia jest minimalizacja kosztów systemu i równoczesne zachowanie stabilnego i transparentnego systemu o charakterze konkurencyjnym. Co to oznacza?System wsparcia w przyszłości gwarantować ma inwestorom pokrycie ich (rzeczywiście poniesionych) kosztów i wzrost inwestycji zgodnie z zobowiązaniami Polski wynikającymi z Pakietu Klimatycznego ale też Polityki Energetycznej do 2030 i Krajowego Planu Działań w zakresie OZE. Jednocześnie koszty systemu wsparcia mają spaść do roku 2020 o ponad połowę. Jeżeli wierzyć w dane MG, to nowy system wsparcia przyniesie oszczędności i stabilne warunki inwestycyjne.

Istotą nowego systemu wsparcia dla OZE powyżej 40 kW jest wprowadzenie systemu aukcji na energię elektryczna z OZE – podobnie jak to się odbywa obecnie we Włoszech. Inwestor kieruje swój projekt do Prezesa URE do tzw. prekwalifikacji. Procedura prekwalifikacyjna zapewnić ma bezzwłoczne przystąpienie do realizacji inwestycji zaraz po wygraniu aukcji. Stąd do procedury prekwalifikacyjnej przystąpić należy z gotową dokumentacją projektu: zgodność projektu z MPZP, warunki przyłączenia, decyzja środowiskowa, gwarancje finansowe, harmonogram realizacji projektu, itd. Już na tym etapie odpadać będą nieodpowiednio przygotowane projekty. Nierzetelnych inwestorów zniechęcać ma np. wymóg wniesienia kaucji przed przystąpieniem do aukcji.

Po spełnieniu kryteriów prekwalifikacji inwestor przystąpić może do aukcji. Przedmiotem aukcji będzie określona przez Prezesa URE ilość wyprodukowanej energii elektrycznej lub biogazu rolniczego przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej lub biogazu rolniczego w instalacji OZE za które przysługiwało wsparcie  z mechanizmu aukcyjnego, w podziale na poszczególne lata bez możliwości przenoszenia pomiędzy latami. Podstawowym kryterium wyboru projektu będzie cena za 1 MWh wytworzonej energii elektrycznej z OZE (lub 1 m3 biogazu), choć dopuszcza się też dodatkowe kryteria np. stabilności. Ceny referencyjne będą limitować ceny aukcyjne w taki sposób, że oferty zgłoszone w ramach aukcji przekraczające ceny referencyjne będą odrzucane.

Nowy system wsparcia nie obejmie już instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 MWh wytwarzające energię elektryczną z biomasy, a także instalacje spalania wielopaliwowego (współspalanie) nie będą korzystały z systemu wsparcia opartego na mechanizmie aukcji. To w znacznym stopniu przyczyni się do redukcji kosztów całego systemu. Co do zasady system wsparcia na nowych zasadach obejmować będzie nowe i zmodernizowane instalacje. Jednak operatorzy istniejących instalacji będą mieli możliwość przystąpienia do nowego systemu.

Obecnie funkcjonujący system wsparcia oparty na ŚP pozostanie w mocy dla instalacji już istniejących w dniu wejścia w życie nowego systemu. Wypadnie z tego obecnego systemu duża energetyka wodna (> 1 MWh).  Natomiast ograniczony zostanie poziom wsparcia dla instalacji spalania wielopaliwowego poprzez objęcie wsparciem wyłącznie energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach spalania wielopaliwowego do poziomu średniej ilości energii elektrycznej wytworzonej w latach 2011-2012 oraz redukcję ilości przysługujących świadectw pochodzenia do 0,5/MWh.

Okres wsparcia dla OZE wynosić będzie 15 lat – to zarówno dla istniejących jak i dla nowych i zmodernizowanych instalacji. Okres ten liczyć się będzie dla poszczególnej instalacji od dnia wytworzenia pierwszej MWh z OZE.

Zmiany systemu wsparcia są więc istotne, pytanie czy istotnie wpłyną na rozwój OZE w Polsce. Z pewnością uczestnicy systemu będą musieli się solidnie przygotować do takiego nowego systemu i mając świadomość, że tylko dobrze przygotowany i udokumentowany projekt będzie miał szansę na wsparcie i na opłacalność, będą musieli swoje inwestycje od samego początku planować, bo jak wynika z założeń systemu – tylko najlepsze i opłacalne inwestycje otrzymają wsparcie.


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.