Zaliczka czy zadatek?

www.sxc.hu

Niby proste, niby każdy to wie… ale te dwa pojęcia nie są synonimami. W praktyce ta pozornie subtelna różnica może mieć ogromne znaczenie. W sporym uproszczeniu można powiedzieć, że zadatek stanowi zabezpieczenie wykonania umowy – jest rodzajem odszkodowania za ewentualne niewykonanie umowy, natomiast zaliczka jest kwotą wpłaconą na poczet przyszłych należności.

Gdy strony zgodnie wykonają umowę, problem nie zostanie pewnie zauważony, ale różnica między zadatkiem i zaliczką będzie mieć ogromne znaczenie w sytuacji gdy umowa nie dojdzie do skutku. Z tego też względu w umowie należy bardzo precyzyjnie określić, czy stronom chodzi o zadatek, czy zaliczkę.

Zadatek w znaczeniu kodeksowym ma dyscyplinujące znaczenie i oznacza tyle, że kupujący, który wręczył zadatek, a następnie nie chce zawrzeć umowy, straci go (art. 394 k.c.). Natomiast gdy od zawarcia umowy uchylać się będzie sprzedawca, to kupującemu należeć się będzie zadatek w podwójnej wysokości.

Generalnie w razie należytego wykonania zobowiązania zaliczka podlega zaliczeniu na poczet należnego świadczenia, w przeciwnym razie konsument może domagać się jej zwrotu i naprawienia szkody.

Do zaliczki nie stosuje się wskazanych zasad dotyczących przepadku zadatku lub obowiązku jego zwrotu w podwójnej wysokości.

ALE UWAGA:

To, że zapiszemy w umowie, że damy komuś zadatek (albo go dostaniemy) nie przesądza sprawy.

Dlaczego?

Dlatego że ww. przepis kodeksu cywilnego mówi o „zadatku danym przy zawarciu umowy”. W praktyce natomiast niejednokrotnie zdarzają się postanowienia typu: w terminie 7 dni strona zapłaci drugiej stronie tytułem zadatku kwotę x.

I tutaj powstaje wątpliwość (a orzecznictwo sądów jest bardzo niejednolite w tej kwestii) czy w takim wypadku możemy stosować regulacje kodeksowe dotyczące zadatku.

Wydaje się zatem, że w takim wypadku – celem uniknięcia wątpliwości – warto zastrzegać w umowach, że do zapłaconej kwoty stosuje się zasady określone w art. 394 k.c.

I pamiętać o różnicy pomiędzy zaliczką a zadatkiem.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.