Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie…w 2012 r.

www.sxc.hu

Wybór grafiki przedstawiającej wędkę dobrze opisuje, ile trzeba mieć cierpliwości, aby czasami coś załatwić w polskim urzędzie.

Zwykła proza życia…prawo sobie a praktyka sobie.

Od jednego z naszych Czytelników otrzymaliśmy skan postanowienia Wojewody Dolnośląskiego.

Sprawa dotyczy wniosku złożonego w roku 2008, pismo jest z roku 2010 a jako datą załatwienia sprawy podaje rok….2012!

Jedynie dla przypomnienia należy wskazać brzmienie art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określać rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

To co zrobił Wojewoda wynika wprost z art. 36 kpa:

§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Ale co jeszcze można zrobić? W przypadku bezczynności organu administracji publicznej przysługuje skarga na bezczynność, którą wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność ma być zaskarżona – czyli w naszym przypadku WSA Wrocław.

Dopuszczalność skargi zależy od dwóch warunków:

1. ustalenie, że w sprawie, w której organ pozostaje bezczynny, istnieje obowiązek wydania decyzji lub postanowień administracyjnych – skarga na bezczynność organu przysługuje wówczas, gdy dopuszczalne jest zaskarżenie decyzji, postanowień oraz innych aktów i czynności.

2. wyczerpanie środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie – pierwszym z takich środków jest właśnie zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia na niezałatwienie sprawy w terminie.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.

Po otrzymaniu skargi organ powinien przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 od dnia jej wniesienia.

W przypadku uwzględnienia skargi na bezczynność sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji, postanowienia lub innego aktu, albo dokonania czynności bądź stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, które wynikają z przepisów prawa.


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie…w 2012 r. :

  1. Raczej marne szanse na uwzględnienie skargi. Aktualnie Wojewoda Dolnośląski rozpatruje wnioski z mienia zabużańskiego złożone w 2005 r.!!! Więc jeśli jest to wniosek z 2008 r., to rozpatrzenie w 2012 jest datą bardzo optymistyczną ;)

  2. no tak ale czy tak powinno być? większość tych spraw pewnie się rozwiązuje wobec nagłego braku wnioskodawcy…wiedząc o takim stanie rzeczy nikt nie zdecydował się np na przesunięcia kadrowe albo pracę godzinę dziennie dłużej – no bo po co