Zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych a skazanie za przestępstwo gospodarcze

www.fotolia.pl

Zdarza się, że w sprawach dotyczących pozornie mniej istotnych przestępstw gospodarczych przedsiębiorcy decydują się na ustępstwa wobec organów ścigania skutkujące m.in. dobrowolnym poddaniem się odpowiedzialności karnej.

Często w sprawach wątpliwych wydaje się to sensowną opcją, jeśli wziąć pod uwagę z jednej strony perspektywę długotrwałego i uciążliwego postępowania, z drugiej natomiast – relatywnie niską karę i zakończenie sprawy na pierwszej rozprawie.

Problemem w takiej sytuacji może okazać się zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych, który zaczyna obowiązywać automatycznie w przypadku skazania za niektóre czyny.

Zgodnie z treścią art. 18 § 2 KSH: „nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585(2), art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH”.

Przepis obejmuje swoim zakresem wszystkie ujęte w Kodeksie karnym przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. korupcja menedżerska i przestępstwo nadużycia zaufania), przeciwko mieniu (np. kradzież, przywłaszczenie, paserstwo, oszustwo, łapownictwo), przeciwko bezpieczeństwu informacji (ujawnianie informacji niejawnych, bezprawne uzyskanie informacji), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (np. fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji w obrocie papierami wartościowymi) a także przeciwko dokumentom (np. fałszowanie dokumentów i korzystanie ze sfałszowanych dokumentów).

Co istotne, utrata zdolności do pełnienia funkcji określonych w przepisie (członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej i likwidatora) następuje z mocy prawa, czyli bez dodatkowego orzekania o tym zakazie w wyroku skazującym sprawcę. Sąd co do samego orzeczenia zakazu nie ma żadnego luzu decyzyjnego. W praktyce oznacza to, że w przypadku osoby już pełniącej daną funkcję mandat wygaśnie, natomiast w przypadku osoby nie pełniącej danej funkcji, nie będzie możliwe jej powierzenie.

Początkowo stosowanie art. 18 § 2 KSH w praktyce rodziło trudności. Sprowadzały się do braku wiedzy sądu rejestrowego o tym, czy wobec określonej osoby obowiązuje zakaz pełnienia funkcji. Problem ten został wyeliminowany nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 30 czerwca 2013 r.

Obecnie informacje o skazaniu za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH sąd rejestrowy otrzymuje już automatycznie z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli dane dotyczą prawomocnego skazania za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 KSH, sąd rejestrowy odmówi wpisu danej osoby do KRS. Podobnie w przypadku osób skazanych za przestępstwa określone w art. 18 § 2 KSH, a już pełniących funkcje w organach – jeżeli KRK otrzyma informację zwrotną z KRS, że któraś ze zgłoszonych przez KRK osób jest jednocześnie wpisana w KRS, sąd rejestrowy z urzędu dokona wykreślenia takiej osoby z KRS.

Zakaz ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Ponadto w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazany może złożyć do sądu wniosek o zwolnienie go z zakazu lub o skrócenie czasu jego obowiązywania Nie dotyczy to jednak przestępstw popełnionych umyślnie, czyli w przypadku przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu – większości przypadków.

Warto pamiętać o art. 18 § 2 KSH przy podejmowaniu decyzji, czy w wątpliwej sprawie warto walczyć, czy też – biorąc pod uwagę uciążliwości związane z postępowaniem i brak pewności co do uniewinnienia – złożyć broń, poddając się karze dobrowolnie.

Autorzy:

Salwador Milczanowski, adwokat, Starszy Konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Wojciech Kostka, aplikant adwokacki, Konsultant w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Zakaz pełnienia funkcji w organach spółek handlowych a skazanie za przestępstwo gospodarcze :

  1. Wszystko pięknie, jednak jest to wg. mnie martwy przepis, gdyż osoby w dalszym ciągu pełnią funkcję prezesów lub członków zarządu (art. 244 KK nie ma zastosowania, gdyż stosuję, się go wyłącznie do środków karnych z KK). Wniosek o wykreślenie z KRS również nic nie daję, pomimo tego, że osoba ta nie jest umocowana w dalszym ciągu pełni tę samą funkcję.