Wykorzystywanie wizerunku pracownika

www.sxc.hu

Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawcy często decydują się na przedstawienie pracownikowi do podpisu oświadczenia, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie przez pracodawcę jego danych. Jednakże katalog informacji, jakich pracodawca może żądać od pracownika jest zamknięty. Co zatem z wykorzystywaniem wizerunku pracownika (np. zdjęcia, jakie pracownik udostępnił pracodawcy w związku z rekrutacją)?

Jeżeli pracodawca przedstawia pracownikowi do podpisu oświadczenie odnoszące się ogólnie do wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych dotyczących jego osoby, zgoda taka co do zasady obejmuje wyłącznie informacje, o których mowa w kodeksie pracy.

Wydaje się zatem, że pracodawca zamierzający wykorzystywać w jakikolwiek sposób inne dane / informacje dotyczące pracownika, musi otrzymać od niego odrębną zgodę.

Ale można też wyodrębnić dwie sytuacje – jak się wydaje, o nieco odmiennych skutkach.

Mianowicie: w pierwszej z nich udostępniony przez pracownika wizerunek ma być wykorzystany wyłącznie na potrzeby łączącego strony stosunku pracy, np. w celu przygotowania identyfikatora służbowego. W drugiej sytuacji wizerunek ma być wykorzystywany na inne cele pracodawcy np. reklamowe / promocyjne.

Choć w pewnych przypadkach może to budzić opór pracownika (albo pracownik poczyta w Internecie, że nie ma tak łatwo i że można od pracodawcy uzyskać jakieś odszkodowanie z tego tytułu), można potraktować wizerunek jako danej osobowej, która ze względu na szczególne, uzasadnione cele pracodawcy (np. wprowadzony przez regulamin pracy wymóg posiadania identyfikatora ze zdjęciem) będzie mogła być wykorzystana przez pracodawcę bez konieczności składania przez pracownika dodatkowej zgody.

Jeśli chodzi o drugą sytuację, obowiązek uzyskania zgody pracownika na wykorzystanie wizerunku raczej nie budzi wątpliwości. Jeżeli bowiem wizerunek ma zostać wykorzystany w celach reklamowych/promocyjnych, konieczne jest już wyrażenie przez pracownika odrębnej zgody na utrwalenie, a następnie wykorzystanie jego wizerunku (przy czym oczywiście pracownik może tą zgodę ograniczyć tylko do konkretnych celów).

ALE UWAGA: Można domniemywać, że zgoda nie jest wymagana, jeśli dana osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie (art. 81 ust. 1 prawa autorskiego).

Żeby uniknąć wątpliwości, czy zdjęcie, które udostępnił pracownik w związku z rekrutacją, może zostać wykorzystane przez pracodawcę, wskazane jest więc każdorazowe otrzymanie od pracownika zgody obejmującej zakres, w jakim wykorzystany może być jego wizerunek (najlepiej w formie pisemnej).

Wykorzystanie przez pracodawcę wizerunku pracownika bez jego zgody/w zakresie nieobjętym zgodą, może być uznane za działanie bezprawne. Przepisy dotyczące ochrony wizerunku (zarówno kodeks cywilny jak i przepisy prawa autorskiego) dają zaś pracownikowi w takim przypadku uprawnienie do m.in. dochodzenia odszkodowania od pracodawcy.

Autor: Joanna Rupa-Sowińska, aplikant radcowski / Mateusz Wilczyński, Adwokat, Manager w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Komentarze do artykułu Wykorzystywanie wizerunku pracownika :

  1. Witam,
    a co w przypadku gdy pracodawca ,,karze” podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku i straszy że jeśli nie to decyzją zarządu zostanie wytoczone postępowanie dyscyplinarne w stosunku do pracownika włącznie z jego zwolnieniem.