Wygrana przed NSA w sprawie terminu na dochodzenie nadpłaty podatkowej

24.04.2014 r. przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadło korzystne dla podatników rozstrzygnięcie dotyczące terminu, w którym podatnicy mogą żądać od organów podatkowych zwrotu nadpłaconego podatku.

W tej sprawie reprezentowaliśmy podatnika, któremu organy podatkowe obydwu instancji odmówiły zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości, umarzając postępowanie.

Na skutek wniesionej przez nas skargi Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił obydwie decyzje, oceniając dokonaną w nich przez organy podatkowe wykładnię prawa jako nieprawidłową. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został zaskarżony skargą kasacyjną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę stwierdzając, że orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest prawidłowe, a skarga nie miała usprawiedliwionych podstaw.Spór z organami podatkowymi trwał już ponad dwa lata i dotyczył stosowania art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej, który w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. stanowi, że, cyt.: Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, co w praktyce oznacza 5 lat od końca roku, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

Przed nowelizacją Ordynacji podatkowej (tj. do 31 grudnia 2008 r.) obowiązywały jednak krótsze terminy. Przykładowo podatnik, który chciał uzyskać zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości musiał złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty w terminie 5 lat od złożenia deklaracji podatkowej (alternatywnie 5 lat od złożenia korekty, jeśli dochodzona nadpłata powstała w wyniku zawyżenia kwoty podatku w korekcie).

W tym zakresie powstały wątpliwości (organów podatkowych) jakie przepisy (sprzed nowelizacji czy po nowelizacji), a w konsekwencji jakie terminy (krótszy czy dłuższy) należy stosować do podatników, których nadpłata wprawdzie powstała przed wejściem w życie korzystniejszych, znowelizowanych przepisów, ale prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w dniu wejścia w życie tych przepisów jeszcze nie wygasło. Problem ten nie był wprost rozstrzygnięty przez przepisy przejściowe.

Organy podatkowe próbowały dowodzić, że do ww. podatników powinny mieć zastosowanie krótsze terminy, czyli obowiązujące w dniu powstania nadpłaty. Na poparcie czego powoływały różnorakie argumenty, m.in. twierdziły, że przepis art. 79 § 2 ma charakter materialnoprawny wobec czego znajduje do niego zastosowanie zasada lex retro non agit, brak wyraźnego uregulowania rzez ustawodawcę tego zagadnienia oznacza obowiązek stosowania przepisów w starym brzmieniu. Wszystkie te argumenty organów podatkowych w pierwszej kolejności Wojewódzki Sąd Administracyjny, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny uznały za całkowicie nietrafione. Obok szczegółowej analizy prawnej dokonanej przez Sądy pod kątem stosowania przepisów / zasad przejściowych, w uzasadnieniu Sądy dały wyraz – zasługującej naszym zdaniem na dużą aprobatę – zasadzie, że w przypadku takich wątpliwości powinny mieć zastosowanie przepisy względniejsze dla podatników.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego może mieć znaczenie praktyczne dla podatników którzy dochodzą nadpłat podatkowych za lata 2004 – 2008, a złożyli wniosek o stwierdzenie nadpłaty w terminie właściwym według znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej. Ponadto, zasady wywiedzione przez Sądy mogą być pomocne również w innych sprawach, których spór dotyczy problemów intertemporalnych stosowania przepisów.

Autor: Joanna Lentka, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.