Wygrana O&W przed WSA: kilka zezwoleń – jedna ewidencja

Jedna ewidencja rachunkowa dla działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej czy odrębna dla każdego z posiadanych zezwoleń – to pytanie stawiają sobie obecnie przedsiębiorcy strefowi, w obliczu niekorzystnej dla nich zmiany stanowiska organów podatkowych. Trochę więcej światła na tę kwestię rzuca, korzystny dla Klienta Olesiński & Wspólnicy, wyrok WSA.

Zmiana podejścia organów

Jeszcze w 2014 r. organy podatkowe jednolicie rozstrzygały na korzyść podatników, potwierdzając prawo przedsiębiorców strefowych do prowadzenia łącznej ewidencji rachunkowej dla działalności wykonywanej na terenie strefy na podstawie kilku zezwoleń (odrębną ewidencję należało prowadzić natomiast dla działalności nieobjętej zezwoleniami strefowymi).

W 2015 r. doszło jednak do diametralnej zmiany stanowiska – organy zaczęły twierdzić, że przedsiębiorcy strefowi zobowiązani są do odrębnego ewidencjonowania dochodów i strat w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń.

W efekcie zaczęły pojawiać się interpretacje rozstrzygające na niekorzyść podatników, a co więcej – również wydane z urzędu zmieniające dotychczasowe przychylne rozstrzygnięcia.

O ile problem teoretycznie może wydawać się błahy, w praktyce obowiązek prowadzenia odrębnych ewidencji dla działalności realizowanej na podstawie poszczególnych zezwoleń oznacza nie tylko dodatkową pracę dla działów księgowych, ale także konieczność rekonfiguracji systemów informatycznych (np. SAP) i związane z tym koszty.

Zdaniem sądów administracyjnych

Orzecznictwo sądów administracyjnych wciąż kształtuje się wobec zmiany podejścia organów. W nielicznych orzeczeniach sądy zauważają, że przyporządkowanie osiąganych dochodów odrębnym zezwoleniom może być trudne, a czasem niemożliwe, np. w sytuacji, gdy ten sam rodzaj działalności będzie prowadzony na podstawie różnych zezwoleń posiadanych przez jednego przedsiębiorcę, przy użyciu tych samych środków trwałych” (wyrok WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 1035/15).

W innym orzeczeniu sąd uznał, że prowadzenie wspólnej ewidencji nie będzie możliwe w przypadku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie nie jednej specjalnej strefy, lecz kilku (wyrok WSA w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 1235/14).

Dotychczasowe orzecznictwo nie pozwalało przyjąć, że sądy jednoznacznie odrzucają nową profiskalną wykładnię organów.

Tym bardziej cieszy precedensowy wyrok WSA wydany 22 kwietnia br. w sprawie prowadzonej przez Olesiński & Wspólnicy.

Wygrana przed WSA – o co chodziło

Przedsiębiorca strefowy wystąpił z wnioskiem o interpretację w innej sprawie (niedotyczącej ewidencji), wezwany jednak przez organ do uzupełnienia wniosku zadał również pytanie o możliwość wspólnego ewidencjonowania dochodów osiąganych na podstawie dwóch posiadanych zezwoleń. W odpowiedzi organ wydał negatywną interpretację, w której nakazał prowadzenie odrębnej ewidencji dla każdego z posiadanych zezwoleń.

Spółka zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten podzielił w pełni naszą argumentację i potwierdził w ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia, że:

- zezwolenie strefowe stanowi dla podatnika jedynie podstawę prawną prowadzenia działalności na terenie strefy i nie przesądza o sposobie ewidencjonowania osiąganych z niej dochodów / strat,

- obowiązujące przepisy zobowiązują przedsiębiorców strefowych jedynie do prowadzenia odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności zwolnionej (wykonywanej na terenie strefy) i opodatkowanej na zasadach ogólnych. Żaden przepis nie przewiduje natomiast obowiązku odrębnego ewidencjonowania każdego projektu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu o odrębne zezwolenie (zwłaszcza, że uzyskany na ich podstawie dochód i tak ostatecznie rozliczany jest łącznie).

W konsekwencji sąd przyznał, że nakładanie przez organy podatkowe dodatkowych obowiązków, nieznajdujących oparcia ani w przepisach prawa ani w ich wykładni celowościowej jest niedopuszczalne i uchylił zaskarżoną interpretację. Wyrok nie jest prawomocny.

Podsumowując

Na chwilę obecną nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie orzecznictwo sądowe – wygrana przed WSA będzie jednak mocnym argumentem za rozstrzyganiem na korzyść podatników.

Więcej informacji: Magdalena Bakinowska, aplikant adwokacki w Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu Andrzej Łobodziński, radca prawny w Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Możliwość komentowania jest wyłączona.