Wygaszenie i cofnięcie zezwolenia strefowego na nowych zasadach

www.fotolia.pl

W dniu 6 stycznia 2015 r. weszła w życie długo wyczekiwana nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Zmiana ta jest ostatnim elementem całego pakietu przepisów strefowych jakie zmieniały się na przestrzeni ostatniego roku.
Po 1 lipca 2014 r. żyjemy nie tylko w obliczu nowych przepisów unijnych (nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 oraz nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych – rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014), ale także zmienionych odpowiednio przepisów strefowych.

Po złagodzeniu kryteriów dotyczących przyłączania gruntów prywatnych do terenów specjalnych stref ekonomicznych i zmianach dostosowujących przepisy polskie do unijnych kolej przyszła na zmiany w samej ustawie o specjalnych strefach. Zmiany przez niektórych od wielu lat zresztą wyczekiwane.
Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw zmieniono nie tylko aktualne brzmienie ustawy strefowej, ale także przepisy przejściowe dwóch poprzednich wielkich nowelizacji ustaw strefowych z 2003 roku i 2008 roku.

Jedną ze zmian, na którą czekali tzw. „starzy przedsiębiorcy” strefowi było wprowadzenie możliwości występowania przez tych przedsiębiorców strefowych o zmianę zezwolenia według zasad wprowadzonych nowelizacją z 2008 roku. Powyższa możliwość daje bowiem prawo do wnioskowania o obniżenie do 20% poziomu zatrudnienia, określonego w zezwoleniu w dniu jego udzielenia.

Z drugiej strony wdrożono także istotne zmiany dotyczące zasad stwierdzenia wygaśnięcia i cofania zezwolenia.

Do momentu wejścia w życie ww. nowelizacji ustawa o SSE wymagała od przedsiębiorcy jedynie złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia obecnie dookreślono także jego warunki.

Wygaśnięcie zezwolenia jest możliwe jedynie w przypadku, gdy przedsiębiorca nie skorzystał z pomocy publicznej udzielonej na podstawie danego zezwolenia lub w przypadku gdy korzystając z takiej pomocy spełnił wszystkie warunki określone w zezwoleniu oraz warunki udzielania pomocy publicznej.

W tej kwestii występując z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia konieczne będzie złożenie także pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań deklaracji w tym zakresie. Jest to zatem istotna zmiana, utrudnia bowiem wyjście ze strefy tym, którzy nie spełnili jeszcze wszystkich warunków zezwolenia, bo choćby nie upłynął jeszcze czas, a skorzystali z pomocy w jakiejkolwiek ilości.

Dla nich możliwe będzie złożenie wniosku o cofnięcie zezwolenia, ale te również rządzi się teraz nowymi prawami.
Przepisy umożliwiają przedsiębiorcy złożenie wniosku o cofnięcie zezwolenia, czyli nie trzeba będzie czekać do czasu rażącego naruszenia warunków zezwolenia lub do kontroli i bezskutecznego upływu terminu na usunięcie stwierdzonych w jej toku uchybień. Wadą jest jednak to, że cofnięcie zezwolenia (nawet na wniosek przedsiębiorcy) skutkuje obowiązkiem zwrotu udzielonej pomocy publicznej oraz – co jest nowością – koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Ta ostatnia konsekwencja została bowiem wprost dodana do przepisów ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Zmiany wprowadzają jasne i równe reguły dla wszystkich, co kończy prawdopodobnie okres odmiennych rozstrzygnięć Ministra Gospodarki w zakresie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia ograniczając jednak tym samym pole do bezpiecznego wyjścia ze strefy.

Autorzy:

Magdalena Tyrakowska, adwokat, biuro we Wrocławiu
Kamila Bartos, prawnik, biuro we Wrocławiu


Możliwość komentowania jest wyłączona.