Wydatki na podwyższenie kapitału kosztami uzyskania przychodów

Wczoraj wydana została przełomowa uchwała NSA, z której wynika, że część wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w CIT. Umożliwi ona wielu przedsiębiorcom osiągnięcie oszczędności podatkowych.

Do tej pory temat uznawania tego typu wydatków za koszty uzyskania przychodów budził spore kontrowersje. Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące tego zagadnienia było niejednolite. Dodatkowo, jak łatwo można się domyślić, organy podatkowe – w przeciwieństwie do sądów – dość jednolicie orzekały, że wydatki takie, jako związane z czynnością, która nie wiąże się bezpośrednio z powstaniem przychodu podatkowego, nie mogą zostać potraktowane jako koszty podatkowe.

Miejmy nadzieję, że wydana wczoraj uchwała NSA (w składzie 7-sędziów, sygn. II FPS 6/10) ostatecznie rozwieje te wątpliwości.

A co wynika z owej uchwały? NSA zaproponował dość jasny (aczkolwiek mogący w określonych przypadkach również budzić wątpliwości) sposób podziału takich kosztów. Mianowicie, koszty, które muszą zostać poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego (bo obowiązek taki wynika np. z ustawy) nie mogą być rozpoznane dla celów podatkowych. Pozostałe jednak wydatki, ponoszone przez podatnika fakultatywnie, po spełnieniu standardowych warunków (odpowiednie udokumentowanie, poniesienie kosztu, wykazanie celowości wydatku), mogą pomniejszyć dochód do opodatkowania.

Rozstrzygnięcie to jest o tyle korzystne, że to właśnie te wydatki posiadają materialną wartość. Do tej grupy zaliczyć możemy na przykład koszty szeroko rozumianego doradztwa inwestycyjnego, prawnego, podatkowego, przygotowanie różnego rodzaju analiz, badań, raportów czy też wydatki ściśle marketingowe. Szczególnie dużo tego typu wydatków pojawia się w związku z publiczną emisją akcji.

Ta uchwała to zatem świetna wiadomość dla spółek, które zamierzają w najbliższym czasie podnieść swój kapitał zakładowy. Ale nie tylko. Moim zdaniem, opierając się na tej uchwale, można również spróbować odzyskać nadpłacony w przeszłości podatek.


Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.