Wrażliwe dane osobowe – administratorze uważaj co przetwarzasz

www.sxc.hu

Dane osobowe wrażliwe (lub sensytywne) to szczególny rodzaj informacji ważny dla ochrony prywatności każdego człowieka. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje pewne różnice odnośnie danych zwykłych i danych wrażliwych. Jednocześnie polska ustawa o ochronie danych osobowych wymaga więcej aniżeli bazowa dyrektywa.

Definicję (przez wyliczenie) pojęcia danych wrażliwych, zawiera art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych:

Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Wymienione przez ustawodawcę w art. 27 rodzaje informacji stanowiących dane wrażliwe należą do zamkniętego katalogu. Oznacza to, że danymi wrażliwymi będą tylko takie informacje o osobie, które zostały wymienione w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawowe odmienności w przepisach dotyczących tych danych to:

- dane te można przetwarzać od momentu wydania przez GIODO zaświadczenia o zarejestrowaniu zbioru danych,

- zawiadomienie o zarejestrowaniu zbioru wydawane jest z urzędu,

- nie ma możliwości udostępnienia tych danych na wniosek złożony w trybie art. 29 ust. 2 ustawy,

- sankcja karna za nieuprawnione przetwarzanie wynosi do 3 lat pozbawienia wolności,

- ustawa wymienia 9 przesłanek które uprawniają do przetwarzania danych wrażliwych. W odróżnieniu od danych zwykłych zgoda osoby na przetwarzanie danych wymaga zgody pisemnej. Co ciekawe dyrektywa na bazie której powstała polska ustawa nie zawiera takiego wymogu.

Co ciekawe, możliwe są sytuacje w których administrator danych może nawet nie przewidywać, że przetwarza dane sensytywne. Wystarczy jako przykład podać np. serwisy randkowe na których jednym z elementów formularza jest wybranie informacji o wyznaniu czy nałogach.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.