Wnioski o dofinansowanie nie stanowią informacji publicznej

www.sxc.hu

Takie stanowisko reprezentują aktualnie polskie sądy administracyjne. Nie jest to jednak stanowisko bezsporne. Spierają się tu bowiem dwie istotne zasady – dostęp do tzw. informacji publicznej oraz ochrona przedsiębiorcy i informacji określanych jako tzw. tajemnica przedsiębiorstwa.

W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, w których to przedsiębiorca czy każdy obywatel może mieć interes w zapoznaniu się z materiałami stanowiącymi tzw. dokumenty aplikacyjne, składane przy okazji ubiegania się o szeroko rozumianą pomoc publiczną. W ten sposób przedsiębiorca może lepiej poznać sytuację ekonomiczną kontrahenta, zakres prowadzonej przez niego działalności, wartości i idee panujące w jego przedsiębiorstwie, wzmianki dot. deklaracji nawiązania z nim współpracy itp. Dokumenty aplikacyjne to także „kopalnia wiedzy” na temat stosowanej technologii, nowinek technologicznych, planów produkcyjnych itp. Pojawia się zatem pytanie, jak traktować ww. informacje w świetle ustawy o dostępnie do informacji publicznej?

Zgodnie z art. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, cyt.:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
Dokumenty aplikacyjne są rozpatrywane przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [dalej: PARP]. PARP zarządza funduszami pochodzącymi m.in. z budżetu państwa przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich. W zakresie realizacji zadań może ona udzielać pomocy finansowej.

Mimo że na mocy art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest ona podmiotem zobowiązanym do udzielania informacji publicznej będącej w jej posiadaniu, to dotychczasowa linia orzecznicza i praktyka PARP wskazuje że przedsiębiorcy ubiegający się o udostępnienie kserokopii dokumentów aplikacyjnych spółek, którym przyznane zostało wsparcie projektów w ramach różnych programów unijnych, spotykają się z odmową.

Wynika to z tego, iż wniosek o dofinansowanie w ocenie sądów administracyjnych w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego jest uznawany za dokument prywatny sporządzany przez podmiot prywatny tj. przedsiębiorcę.

A zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 2 omawianej ustawy prawo do informacji publicznej obejmuje m.in. uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych.
Dokumentem takim jest, w myśl art. 6 ust. 2 omawianej ustawy, cyt. „(…) treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.”

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż nawet to że ww. dokumenty aplikacyjne są następnie załącznikiem do umowy o dofinansowanie nie powoduje że można go traktować jako dokument urzędowy.
W przeciwieństwie bowiem do dokumentów aplikacyjnych, sam fakt udzielenia pomocy, podstawowe parametry planowanych inwestycji stanowią już informację publiczną.

Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dane dot. podmiotów ubiegających się o pomoc finansową w tym te zawarte w składanych przez nie wnioskach o udzielenie pomocy finansowej mogą być przez Agencję udostępniane wyłącznie na wniosek, cyt. „organów administracji publicznych oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów albo podmiotom, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań”.
Powyższe potwierdzić m.in. mogą: Wyrok NSA z dnia 22 marca 2012 r., sygn. I OSK 2487/11; Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 listopada 2010 r., sygn. II SAB/Wa 208/10]

Autorzy:

Agata Wojtasik, konsultant i aplikant radcowski we wrocławskim biurze kancelarii

Marta Hausmann, starszy konsultant i radca prawny we wrocławskim biurze kancelarii


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.