Usługi charytatywne na rzecz Skarbu Państwa? Tylko na podstawie ustawy

www.sxc.hu

Dzisiaj przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieście zapadł wyrok w I instancji w sprawie o zapłatę, którą prowadziliśmy dla naszego klienta, portalu nk.pl przeciwko Skarbowi Państwa, a konkretnie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu (sygn. IX Nc 1850/11).

Sąd w całości przyznał nam rację.

Sprawa jest ważna i ciekawa nie ze względu na wartość przedmiotu sporu, ale na rozstrzygnięcie kwestii, czy organy ścigania mają prawo żądać od profesjonalnych (prywatnych) podmiotów, aby te dostarczały informacje, przygotowywały opracowania na potrzeby postępowań prowadzonych przez policję nieodpłatnie?

Organy ścigania twierdzą, że tak. My uważamy, że nie.

W skrócie chodzi o to, że nk.pl (zresztą można się domyślać, że sprawa dotyczy też innych usługodawców – w tym innych portali internetowych), na wniosek organów ścigania (w tym Policji) wyszukuje, przygotowuje, opracowuje i udostępnia fragmentaryczne informacje znajdujące się w jego bazie danych. Odbywa się to na podstawie art. 18 ust. 6 UŚUDE, który stanowi, że usługodawca (tu nk.pl, ale również każdy inny portal) udziela informacji o danych (…) organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań [nie ma tam ani słowa o odpłatności].

Dostęp do takich danych co do zasady i z mocy prawa oczywiście podlega ścisłemu ograniczeniu i ochronie, przede wszystkim na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Innymi słowy, Policja składa określone zlecenie, a nk.pl za jego wykonanie oczekuje określonego wynagrodzenia – w wysokości wyłącznie równej poniesionym kosztom – za usługi wyszukania określonych informacji, w tym danych osobowych, ich opracowania do czytelnej i zrozumiałej formy, a następnie udzielenia tych informacji na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bo niby dlaczego portal miałby to robić za darmo?

Organy ścigania wiedziały, że takie czynności nk.pl wykonuje za zwrotem kosztów, zresztą zwracały się do portalu za pomocą specjalnego formularza opracowanego przez naszego klienta i każdorazowo były proszone o weryfikacje danych do faktury VAT.

Policja nigdy nie zgłaszała jakichkolwiek zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług, a jednak nie regulowała otrzymanych faktur.

Z zachowaniem ww. ograniczeń (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochrona danych osobowych etc.), strony mogą zawrzeć umowę, jednak nie ma w naszej ocenie podstawy, aby takich danych żądać od portalu nieodpłatnie.

Zresztą przepisy jasno określają (enumeratywnie) kręg podmiotów zobowiązanych do nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Policji i w zakresie takiej regulacji nie mieści się przewidziany art. 18 UŚUDE obowiązek udostępniania danych przez podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną.

I tak w szczególności:

1. art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji wprost stanowi, że podmiot prowadzący działalność telekomunikacyjną udostępnia nieodpłatnie dane telekomunikacyjne.

2. art. 179 ust. 3a ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne stanowi, że przedsiębiorca telekomunikacyjny zapewnia, na własny koszt, warunki dostępu i utrwalania w zakresie wszystkich świadczonych usług telekomunikacyjnych podmiotom wskazanym w ust. 3 tego artykułu.

3. art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe wyraźnie podkreśla, że operatorzy pocztowi są zobowiązani do nieodpłatnego umożliwienia określonym podmiotom wykonywania określonych czynności.

Podkreślenia wymaga, że portal nk.pl nigdy nie był i nie jest podmiotem świadczącym usługi telekomunikacyjne w rozumieniu UPT (przede wszystkim powód nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych), ani usługi pocztowe.

Przywołane wyżej przepisy, które wyraźnie określają zarówno krąg podmiotów jak i ich obowiązek do bezpłatnego świadczenia, zgodnie z zasadą racjonalnego prawodawcy oraz zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej, jednoznacznie wskazują, że nie ma żadnych podstaw aby uznać, że podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną są zobowiązane do ponoszenia niczym nieuzasadnionych kosztów przy realizowaniu usług na rzecz Policji.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że gdyby o udzielenie informacji, w ramach prowadzonych postępowań, zamiast Policji zwracała się Prokuratura w oparciu o przepis art. 18 ust. 6 UŚUDE w zw. z art. 236a Kodeksu postępowania karnego, otrzymalibyśmy zwrot kosztów.

Wyrok nie jest prawomocny, jednocześnie czekamy na rozstrzygnięcia w analogicznych sprawach w innych sądach w Polsce. Na pewno jeszcze o tym napiszemy.

Dzisiaj przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieście zapadł wyrok w I instancji w sprawie o zapłatę, którą prowadziliśmy dla naszego klienta, portalu nk.pl przeciwko Skarbowi Państwa, a konkretnie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu.


Tagi: , , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Usługi charytatywne na rzecz Skarbu Państwa? Tylko na podstawie ustawy :

  1. [...] Całość wpisu znajduje się tutaj. [...]

  2. Czytając powiem, że Policja powinna mieć dane z NS za free. Bo jeśli np. doszło do przejęcia konta na szkodę użytkownika portalu to o bezpieczeństwo powinien zadbać sam portal a nie Policja. Prowadzący gliniarz robi za nich porządek i ujawnia sprawcę. Więc niech NS się nie wygłupia bo starci użytkowników na rzecz np. facebooka.

    • W opisanych przez Pana sytuacjach (przestępstwa na użytkownikach NK) – portal nie pobiera żadnych opłat (pomoc dowodowa dla użytkowników).