UOKiK i KNF zapowiadają ścisłą współpracą – możliwe kolejne kary

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wydanej w lutym 2014 r. Polityce Konsumenckiej na lata 2014 – 2018 planuje zaktywizować szereg podmiotów – rządowych, pozarządowych i samorządowych w celu budowy bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku. Jednym z licznie wymienionych w Polityce priorytetów współpracy jest zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumentów na rynku usług finansowych – przede wszystkim pod kątem rzetelności oferowania i sprzedaży produktów inwestycyjnych. Szczegółowe postanowienia Polityki przewidują w tym celu podjęcie samodzielnie przez UOKiK bądź KNF lub wspólnie przez oba organy szeregu działań prewencyjnych i doraźnych.Jak słusznie wskazują autorzy Polityki, zwiększenie aktywności w tym obszarze wydaje się być w szczególnie uzasadnione ze względu na niekorzystną ocenę sektora finansowego przez samych konsumentów usług finansowych.

W swoim oficjalnym pisemnym stanowisku w sprawie reakcji na rosnącą liczbę wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych w zakresie dotyczącym rynku finansowego (wystarczy wspomnieć wielomilionowe kary nałożone przez UOKiK w przeciągu ostatnich 2 miesięcy na podmioty takie jak PKO Bank Polski S.A. czy Getin Noble Bank S.A.) Komisja Nadzoru Finansowego podkreśliła:

1) potrzebę dbałości o przejrzystość i jednoznaczność postanowień zawartych we wzorcach umownych stosowanych w obrocie z konsumentami oraz

2) konieczność bieżącego konfrontowania przez instytucje finansowe stosowanych postanowień ogólnych warunków umów z rejestrem postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone.

KNF zadeklarowała ponadto, że w przypadku, gdy w ramach prowadzonych działań nadzorczych ujawnią się okoliczności uzasadniające podejrzenie, że określona instytucja stosuje praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, organ nadzoru przekaże stosowną informację Prezesowi UOKiK, który może wówczas wszcząć postępowanie przeciwko takiej instytucji. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa UOKiK stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, postępowanie zakończy się nałożeniem kary do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

W ciągu ostatnich sześciu lat, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 1800 decyzji w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Wiele wskazuje, że dzięki ścisłej współpracy UOKiK z innymi organami – w tym KNF – liczba ta (a w konsekwencji również liczba kar nakładanych na podmiotu dopuszczające się naruszeń) będzie wzrastać.

Autorzy:

Aleksandra Płucienik, aplikant radcowski, konsultant, biuro Kancelarii w Warszawie

Bartłomiej Stępień, adwokat, manager, biuro Kancelarii w Warszawie


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.