Umowa z konsorcjum a wpłaty na PFRON

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników (jednocześnie niezatrudniający odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych) co do zasady zobowiązani są do dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wpłaty te ulegają jednak obniżeniu w przypadku zakupu przez przedsiębiorcę usług lub produkcji od pracodawcy, który sam zatrudnia odpowiednią liczbę osób niepełnosprawnych.

W związku ze zmianą przepisów w ostatnich miesiącach wiele firm wpadło na chytry plan, aby w przypadku nie spełnienia indywidualnie kryteriów umożliwiających obniżanie odpisów na PFRON zawierać umowy / tworzyć konsorcja z innymi podmiotami, tak aby wspólnie takie wymogi spełniać. Co na to przepisy?

Niestety zawierając umowę z konsorcjum pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych, w naszej ocenie przedsiębiorca nie będzie mógł z tego tytułu obniżyć swoich wpłat na PFRON.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: „ustawa”) pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%, są co do zasady zobowiązani do dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości określonej w ustawie.

Wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakup przez przedsiębiorcę usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia określonych osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 30%. Warunkiem obniżenia wpłaty (wysokość obniżenia oraz jego mechanizm uregulowano w ustawie) jest terminowe uregulowanie przez przedsiębiorcę należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie od kontrahenta informacji o kwocie obniżenia.

Powyższy mechanizm powoduje, że oferta usług proponowana przez pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne niejednokrotnie jest bardziej korzystna od ofert konkurencji.

W związku z tym niejednokrotnie pracodawcy niespełniający ww. wymogów łączą swoje siły tak, aby wspólnie spełniać ww. kryteria pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (sprzedającego). W efekcie przedsiębiorca otrzymuje ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług ochrony bądź odśnieżania terenu od konsorcjum dwóch lub więcej spółek.

Takie konsorcjum – jako forma porozumienia kilku podmiotów – nie ma osobnej podmiotowości prawnej, w związku z czym zawierając umowę z konsorcjum przedsiębiorca zawierałby de facto umowę z kilkoma podmiotami tworzącymi konsorcjum na raz. Problem w tym, że takie konsorcjum nie jest pracodawcą (rozumianym jako jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników). Co prawda w orzecznictwie sądowym nadawano przymiot pracodawcy spółce cywilnej, jednakże podmioty tworzące konsorcjum musiałyby współpracować w tej właśnie formie. Pracodawcami pozostają zatem poszczególne podmioty tworzące konsorcjum.

W związku z powyższym przedsiębiorca, zawierając umowę o świadczenie usług z konsorcjum pracodawców deklarującym spełnianie ww. wymogów ustawowych, nie będzie uprawniony do obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu tych usług (co potwierdza również stanowisko PFRON: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1293/Podmioty_majace_prawo_do_wystawiania_informacji_o_kwocie_obnizenia_wplat_na_PFRO.html). Konsorcjum nie będzie bowiem mogło wystawiać odpowiedniej  informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Jak zatem przedsiębiorca powinien się zabezpieczyć, by zagwarantować sobie prawo do obniżenia składek na PFRON?

W tym celu umowa powinna zostać zawarta z jednym kontrahentem, który oświadczy w umowie, że spełnia wskazane w ustawie wymogi pracodawcy zatrudniającego określone osoby niepełnosprawne oraz zobowiąże się naprawić szkodę wyrządzoną przedsiębiorcy na skutek ewentualnego niespełniania ww. wymogów. Można również rozważyć zabezpieczenie naprawienia szkody za pomocą odpowiednio skonstruowanej kary umownej.

Warto zabezpieczyć się w powyższy sposób przed niesolidnym kontrahentem, ponieważ do wpłat na PFRON stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji Podatkowej, a Prezesowi Zarządu PFRON przysługują uprawnienia organów podatkowych. Nieuprawnione obniżenie przez przedsiębiorcę składek na PFRON może zatem skutkować wszczęciem postępowania wymiarowego, a w przypadku braku dobrowolnej wpłaty zaległości – wszczęciem postępowania egzekucyjnego, na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Prezesa Zarządu PFRON.


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.