Umowa o pracę na czas określony – ustne uzgodnienie możliwości jej rozwiązania

www.sxc.hu

W umowie o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Warto mieć świadomość, że takie uzgodnienie może zostać dokonane poprzez każde zachowanie się stron, które dostatecznie ujawni ich wolę w tym zakresie – czyli również ustnie.


Oznacza to, że rozwiązanie terminowej umowy o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem w przypadku, gdy jej treść (tj. uzgodnień zawartych na piśmie) nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie – może być dopuszczalne.

Powyższy pogląd potwierdza m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2010 r. (sygn. akt I PK 52/10), zgodnie z którym forma pisemna umowy o pracę (a tym samym jej poszczególnych postanowień) nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności, a więc ważne są uzgodnienia stron dokonane w jakiejkolwiek formie ujawniającej ich wolę w sposób dostateczny (a zatem także ustnej, na podstawie art. 60 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy).

Sąd Najwyższy w powyższym wyroku uznał, że skoro strony ustnie uzgodniły zastrzeżenie możliwości rozwiązania terminowej umowy o pracę (dłuższej niż 6 miesięcy) już w chwili jej zawarcia w formie pisemnej, to takie uzgodnienie było ważne (skuteczne).

Jednocześnie w przypadku sporu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy (poza sprawami wymienionymi w art. 4777 k.p.c.) nie stosuje się co do zasady przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron (art. 473 k.p.c.).

Ustnych uzgodnień poczynionych np. w trakcie negocjacji lub przy zawarciu umowy nie można zatem bagatelizować – pomimo nie nadania im formy pisemnej. Mogą okazać się bowiem kluczowe w przypadku sporu sądowego.

Jeśli więc pracodawca jest w stanie udowodnić np. na podstawie dowodu ze świadków, że strony terminowej umowy o pracę (dłuższej niż 6 miesięcy) ustnie uzgodniły możliwość jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem, to takie uzgodnienie jest ważne i skuteczne.

Warto też pamiętać, że możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć również w okresie jej trwania – tj. w drodze porozumienia (aneks do wcześniej już zawartej umowy) pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 r., sygn. akt: I PZP 26/94).

Autor:
Łukasz Rak, aplikant radcowski, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy
Mateusz Wilczyński, adwokat, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.