Udostępnianie infrastruktury technicznej związkom zawodowym

www.sxc.hu

Pracodawca jest obowiązany udostępnić zakładowej organizacji związkowej niezbędne do wykonywania działalności związkowej pomieszczenia i urządzenia techniczne (art. 33 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych). Pytanie brzmi: co faktycznie musimy w tym kierunku zrobić i kto za to ma zapłacić?

Ustawa nie określają szczegółowo, w jaki sposób ma się to odbyć i jakie przedmioty powinny zostać udostępnione związkom. Co istotne, ustawa nie wymaga, żeby udostępnienie pomieszczenia i urządzeń było bezpłatne.

Przede wszystkim realizacja tego obowiązku powinna nastąpić w drodze umowy. Strony mogą więc swobodnie określić: (i) ilość i charakter udostępnianych pomieszczeń, (ii) rodzaj urządzeń, jakie niezbędne są organizacji do wykonywania jej statutowej działalności, (iii) czy udostępnienie pomieszczeń i urządzeń będzie miało charakter odpłatny czy też nie.

Strony w takiej umowie mogą sprecyzować zasady odpłatności. Powinny też określić zasady eksploatacji lokalu oraz sposób uiszczania opłat eksploatacyjnych (np. za telefon czy energię). W szczególności pracodawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów rachunków za media, telefon czy Internet.

Należy jednak pamiętać, aby żądana przez pracodawcę opłata za dostęp do pomieszczenia i urządzeń nie miała w praktyce na celu obejścia tego obowiązku pracodawcy.

Co należy jeszcze brać pod uwagę? Ocena czy dana infrastruktura ma charakter niezbędny zależna będzie przede wszystkim od liczebności zakładowej organizacji związkowej.

Pamiętajmy również, że każdej ze stron umowy, przedmiotem której jest udostępnienie pomieszczeń i środków technicznych, przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem wynikającym z niewykonania lub nienależytego wykonania takiej umowy (art. 33 ust. 2 ustawy o z.z.).

A co jak się nie dogadamy ze związkami? Na Pracodawcy nie ciąży żaden obowiązek przewidziany w komentowanym przepisie.

ALE: z kolei odmowa ze strony pracodawcy udostępnienia pomieszczenia bądź lokalu albo uporczywe i niezasadne uchylanie się od zawarcia umowy może być kwalifikowane jako utrudnianie wykonywania działalności związkowej (a tym samym istnieje ryzyko odpowiedzialności karnej osoby, która w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją sabotuje wykonanie ustawowo zadekretowanego obowiązku).

WNIOSEK? Przepisy są takie, że musimy udostępnić związkom zawodowym pomieszczenia i sprzęt, jaki jest im NIEZBĘDNY do wykonywania działalności związkowej. Ale to nie znaczy, że Pracodawca musi zrealizować wszystkie życzenia związkowców. Z pewnością należy tutaj brać pod uwagę liczebność organizacji jak i możliwości Pracodawcy. Warto też dokumentować na piśmie żądania (nawet na etapie negocjacji / zgłaszania żądań) związków zawodowych. Jeśli żądania będą zbyt wygórowane – łatwiej nam będzie wykazać dobrą wolę Pracodawcy, a tym samym odeprzeć ewentualne zarzuty ze strony organizacji związkowej.


Tagi: ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.