Twoja umowa przedłuży się automatycznie

www.sxc.hu

Bardzo często w powszechnie zawieranych umowach (na bardzo różne usługi) można spotkać postanowienia zgodnie z którymi umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu.

Dla zgodności z prawem takich postanowień trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach.

Postanowienia umowne dot. automatycznego przedłużania umowy były co najmniej kilkakrotnie przedmiotem zainteresowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co do zasady, postanowienia umowne tego rodzaju nie budzą zastrzeżeń ze strony UOKiK.

Zgodnie z art. 385(3) pkt 18 k.c., w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia.

Najczęściej spotykane uchybienia w tym zakresie dotyczą:

1. braku wskazania możliwości złożenia przez konsumenta oświadczenia o woli nieprzedłużania umowy (wyłączającego tryb automatycznego przedłużenia umowy),

2. braku wskazania na jakich warunkach dochodzi do przedłużenia umowy.

W ocenie UOKiK automatyczne przedłużenie umowy zawartej na czas oznaczony w umowę na czas nieoznaczony, możliwe jest bowiem jedynie na warunkach aktualnie obowiązujących (oczywiście przy założeniu, że konsumentowi zostały doręczone aktualnie obowiązujące wzorce umowy).

Przykłady postanowień zakwestionowanych przez UOKiK:
- W przypadku zawarcia umowy na czas określony, umowa po upływie tego okresu obowiązuje nadal przez czas nieokreślony, a Abonament za Usługi będzie zgodny z aktualnymi Cennikami (brak możliwości złożenia przez konsumenta oświadczenia o woli nieprzedłużania umowy);

- Umowa abonencka zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na kolejny taki sam czas określony, zgodnie z ofertą Dostawcy usług, o ile Abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli w terminie 30 dni, przed upływem terminu obowiązywania umowy na czas określony (niejednoznaczność sformułowania „zgodnie z ofertą dostawcy”).

Autor: Michał Kluska, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.