To już rok! Ustawa o prawach konsumenta obchodzi pierwsze urodziny

Właśnie minął rok od wejścia w życie ustawy o prawach konsumenta (25.12.2014 r.), która gruntownie zmieniła zasady prowadzenia sprzedaży w sklepach tradycyjnych i internetowych. Nowe przepisy istotnie wzmocniły ochronę konsumenta, w tym znacznie rozszerzyły obowiązki przedsiębiorców, w szczególności te informacyjne, wydłużyły czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, oraz wprowadziły nową procedurę reklamacji. Jak przedsiębiorcy radzili sobie z nowymi przepisami? Czy sklepy dostosowały swoje strony do wymogów ustawowych?

Obecnie do UOKiK napływają skargi konsumentów na przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają nowych przepisów. Niektóre z niedozwolonych praktyk, na które skarżą się konsumenci występowały na rynku jeszcze przed zmianą prawa, a część z nich polega na niewywiązywaniu się z nowych obowiązków.

Starą (złą) praktyką przedsiębiorców jest na przykład utrudnianie konsumentom odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość. Przedsiębiorcy nie udzielają konsumentom informacji o prawie do odstąpienia, nie udostępniają formularza umożliwiającego odstąpienie, a także nie chcą zwracać kosztów dostarczenia towaru do konsumenta.

Ponadto Urząd zauważył, że przedsiębiorcy nie realizują obowiązku uzyskania zgody konsumenta na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni, do czego zobowiązują ich nowe przepisy. Nie spełniają także obowiązku uzyskania od konsumentów zgody na każdą dodatkową płatność i nie informują o łącznej cenie. Do UOKiK docierają także sygnały, że przedsiębiorcy nie respektują nowej treści art. 172 Prawa telekomunikacyjnego i prowadzą telefoniczne działania marketingowe bez uzyskania uprzedniej zgody na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego.

Na gruncie nowych przepisów UOKiK wydał w tym roku dwie pierwsze decyzje dotyczące naruszania ustawy o prawach konsumenta. Obaj przedsiębiorcy naruszyli obowiązki informacyjne wobec konsumentów. Jeden z nich nie informował konsumentów o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji, wzorze formularza odstąpienia od umowy, terminie zapłaty i obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad. Drugi przedsiębiorca zaniechał także udzielania konsumentom informacji w zakresie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, a także wprowadzał w błąd co do braku możliwości zwrotu towaru przecenionego. Co istotne – zastrzeżenia UOKiKu dotyczyły nie tylko treści samych regulaminów, ale także informacji znajdujących się na stronach internetowych, m. in. w specjalnie dedykowanych zakładkach. Działania przedsiębiorców uznane zostały za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Obaj przedsiębiorcy zaniechali jednak części praktyk w trakcie postępowania, a co do pozostałych zobowiązali się do ich zmiany, czym uniknęli nałożenia przez UOKiK kary pieniężnej na tym etapie.

Z informacji medialnych wynika, że UOKiK planuje rozpoczęcie z początkiem 2016 r. wzmożonych kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przez nich przepisów nowej ustawy. W ocenie UOKiK przedsiębiorcy mieli wystarczająco dużo czasu aby przystosować się do nowych regulacji, a pierwszy rok działania ustawy Urząd uznaje za „dostosowawczy”.

Na razie Urząd wzywa przedsiębiorców do zaprzestania łamania prawa. Jeżeli jednak kontrole wykażą że nadal nie ma poprawy, odpowiedzią na nieprzestrzeganie nowych przepisów będą postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Warto pamiętać, że stwierdzenie przez UOKiK naruszeń może skończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości nawet do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Kara może być nałożona także gdy przedsiębiorca nieumyślnie dopuścił się zakazanej praktyki.

Warto zatem jeszcze raz, z okazji rocznicy ustawy o prawach konsumenta, zweryfikować nie tylko dostępne w ramach sklepów regulaminy i informacje znajdujące się na stronach, ale także stosowane praktyki pod kątem ich zgodności z nowymi przepisami.

Autor: Magdalena Kaleta, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.