Terminy zapłaty w transakcjach handlowych – będzie lepiej?

www.sxc.hu

W dniu 28 marca 2013 r. opublikowana została znowelizowana ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Celem ustawy jest zwalczanie pogłębiającego się problemu zatorów płatniczych przez wprowadzenie instrumentów wspomagających zmniejszanie opóźnień w zapłacie należności oraz dyscyplinujących strony do stosowania krótkich terminów zapłaty.Z ankiet analizowanych przez Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych do ww. ustawy wynika albowiem, że blisko 1/3 przedsiębiorców ma problem z 30-dniowym opóźnieniem w zapłacie należności przez kontrahentów będących przedsiębiorcami a co piąty przedsiębiorca miał problem z terminowym otrzymaniem należności od organów publicznych.

Nowa ustawa wprowadza m.in. maksymalne terminy płatności, które strony mogą przedłużać umownie tylko pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek – wprost mówiąc słowami ustawodawcy „jeśli nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela” (z uzasadnienia do ww. ustawy).

Zgodnie z założeniami ustawodawcy wprowadzenie nowych regulacji powinno przyczynić się do zmniejszenia nierównowagi pomiędzy małymi i średnimi firmami a dużymi przedsiębiorstwami w zakresie opóźnień w zapłacie należności.

Terminy te wynoszą:

- dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest przedsiębiorca maksymalnie 60 dni;

- dla transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny maksymalnie 30 dni; w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem umowy (złożoność procedur, wielość podmiotów zaangażowanych, wieloetapowość) można go będzie jednak wydłużyć do 60 dni;

- dla transakcji handlowych, których dłużnikiem jest podmiot leczniczy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr. 112, poz. 654, z późn. zm) maksymalnie 60 dni.

Zgodnie z ustawą wskazanie w umowie dłuższego terminu traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie należności, wierzycielowi zaś przysługiwać będą odsetki za opóźnienie.

Odsetki przysługiwać będą bez konieczności wezwania, liczy się wyłącznie faktyczny upływ terminu.

Ponadto wierzycielowi przysługiwać będzie stała rekompensata w wysokości równowartości 40 EUR za wydatki ponoszone przez wierzyciela przy próbach odzyskania należności, przy czym dalej idące roszczenia odszkodowawcze, w tym koszty odzyskania należności powyżej ww wartości, nie będą wykluczone. Innym elementem dyscyplinującym jest wprowadzenie również maksymalnego, 30-dniowego terminu na tzw. procedurę badania towaru lub usługi, w ramach której potwierdzana ma być ich zgodność z umową (np. odbiór).

Trudno w tej chwili ocenić jak nowe przepisy przełożą się na zachowania wierzycieli i czy będą na wielka skalę korzystać z przysługujących im uprawnień. Pewne jest natomiast, że w obecnie sytuacji każdy podmiot będący stroną usług handlowych w rozumieniu ww. ustawy zmuszony jest do zbadania używanych przez siebie umów oraz OWU w celu weryfikacji z nowym stanem prawnym.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia a zatem już 27 kwietnia 2013 r.

Autor: Magdalena Pakosińska,  Associate w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.