Archiwa tagu: rachunkowość JST

Zmiany w rachunkowości

Do  16 sierpnia kierownicy jednostek samorządu terytorialnego mają czas na dostosowanie zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont do zasad określonych rozporządzeniem ministra finansów z dnia 19 stycznia 2012 (Dz.U. z 2012 r., poz. 121).

Rozporządzenie wprowadza szereg zmian: m.in zwalnia jednostki samorządu terytorialnego z ujmowania rezerw na świadczenia pracownicze w sprawozdaniach finansowych, wprowadza nowe konta (m.in konto 245 – Wpływy do wyjaśnienia), wprowadza zmiany  w wykazach zdarzeń ujmowanych na poszczególnych kontach oraz we wzorach sprawozdań finansowych.
Nowe zasady powinny znaleźć przede wszystkim wyraz w regulacjach polityki rachunkowości danej jednostki, wprowadzonej zarządzeniem z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012.

Komentarze