Skład konsygnacyjny – kiedy zgłaszać do Urzędu Skarbowego?

www.sxc.hu

Otwarcie przez przedsiębiorcę składu konsygnacyjnego ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcy i jego kontrahentom. Przedsiębiorca korzysta, bo towary będące własnością dostawcy, magazynowane w jego zakładzie, są stale dostępne i gwarantują ciągłość produkcji. Może je w każdej chwili pobrać z magazynu, nabywając ich własność. Jeżeli magazyn spełnia wymogi określone w ustawie o podatku od towarów i usług, na uproszczeniu zasad rozliczeń podatku VAT korzysta również zagraniczny dostawca.

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o otwarciu magazynu konsygnacyjnego. Czy jednak w każdym przypadku?

Definicję magazynu konsygnacyjnego dla celów podatkowych zawiera ustawa o VAT stanowiąc, iż jest to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów należących do podatnika VAT UE przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium innego państwa członkowskiego do tego miejsca, z którego polski podatnik VAT przechowujący towary pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania. Prowadzącym magazyn konsygnacyjny jest natomiast podatnik, który przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu.

Po co przedsiębiorcy magazyn konsygnacyjny?

Odpowiedź przynosi art. 12a ustawy o VAT. Otwarcie magazynu konsygnacyjnego w ww. rozumieniu ułatwia życie unijnemu dostawcy. Ustawa przyjmuje bowiem założenie, że czynność przemieszczenia przez niego towarów z innego kraju UE do magazynu mieszczącego się w Polsce oraz dostawa towarów (następująca w momencie pobrania towarów z magazynu przez prowadzącego magazyn) stanowią dla celów VAT elementy jednej transakcji, pomimo że samo przemieszczenie faktycznie nie wiązało się z przeniesieniem na nabywcę prawa do dysponowania towarami jak właściciel.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury.

W praktyce ułatwienie polega na tym, że unijny dostawca, zarejestrowany w swoim kraju jako podatnik VAT UE, nie musi po raz drugi rejestrować się w Polsce, a obowiązek rozliczenia podatku zostaje przeniesiony na nabywcę towarów. Aby uproszczenie działało w powyższy sposób, konieczne jest jednak spełnienie kilku ustawowych wymogów (m.in. przechowywane w magazynie towary nie mogą być przeznaczone do działalności handlowej prowadzącego magazyn).

Ponadto podatnik prowadzący magazyn konsygnacyjny zobowiązany jest przed pierwszym wprowadzeniem towarów do magazynu pisemnie zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego, podając dane swoje oraz zagranicznego unijnego dostawcy (nazwę, NIP, siedzibę, adres magazynu), a także załączając jego  oświadczenie o zamiarze dokonywania dostaw do tego konkretnego magazynu. Prowadzący magazyn ma ponadto obowiązek w ciągu 30 dni pisemnie zawiadamiać organ podatkowy o zmianie podanych danych.

Tyle o aspekcie podatkowym. Skład konsygnacyjny to bowiem niekoniecznie magazyn konsygnacyjny w rozumieniu ustawy o VAT.

W celu usprawnienia dostaw przedsiębiorca może zawrzeć ze swoim stałym krajowym dostawcą umowę o skład konsygnacyjny, na mocy której ten przedsiębiorca utworzy u siebie skład, w którym dostawca będzie składował swoje towary. Przedsiębiorca zależnie od potrzeb gospodarczych będzie pobierał towary ze składu, nabywając ich własność z momentem pobrania.

Taki skład konsygnacyjny, służący uproszczeniu mechanizmu dostaw, nie ma wpływu na ogólne zasady rozliczania podatku VAT (nie upraszcza rozliczeń VAT związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi, dotyczy tylko dostaw krajowych) i w związku z tym nie jest magazynem konsygnacyjnym w rozumieniu ustawy o VAT.

W takim przypadku przedsiębiorca nie ma zatem obowiązku zawiadamiania organów podatkowych o zawarciu umowy regulującej utworzenie takiego składu konsygnacyjnego, ani o uruchomieniu samego składu.

Autor: Michał Bogacz, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: ,

Komentarze do artykułu Skład konsygnacyjny – kiedy zgłaszać do Urzędu Skarbowego? :

  1. Jeżeli skład konsygancyjny nie jest składem to obowiązek podatkowy przy dostawie towaru do w/w magazynu powstaje na ogólnych zasadach czyli po wydaniu towaru wystawiamy fakturę w ciągu 7 dni.
    Jeżeli nie to proszę o skorygowanie mojej wypowiedzi.

  2. Takie stanowisko (w sytuacji dotyczącej składu prowadzonego na mocy umowy zawartej pomiędzy podmiotami krajowymi, niebędącego magazynem konsygnacyjnym w rozumieniu ustawy o VAT) potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji podatkowej z dnia 07.09.2009 r. (sygnatura IBPP2/443-522/09/ASz).

    Według organu podatkowego, jeśli z chwilą pobrania towaru ze składu następuje przeniesienie prawa do dysponowania tym towarem jak właściciel, to obowiązek podatkowy powstanie (zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o VAT), z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru. Każda dostawa musi być jednak dokumentowana odrębną fakturą.