SKA – atrakcyjna również na gruncie PIT. Z małym „ale”

www.sxc.hu

Krótko po wydaniu przez siódemkowy skład NSA uchwały w sprawie opodatkowania CIT akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych, zaczęły się pojawiać wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych odnoszące przedstawioną przez skład orzekający NSA argumentację w sprawie CIT do sytuacji akcjonariuszy SKA będących osobami fizycznymi.

Wyroki te (jeszcze nieprawomocne) potwierdzają, że ze względu na specyficzny status akcjonariusza SKA, również na gruncie PIT jego przychody nie mogą być traktowane tak, jak przychody komplementariusza. Osoby fizyczne posiadające akcje w SKA nie będą zatem wpłacać miesięcznych zaliczek na PIT na zasadach ogólnych, czyli uwzględniając część przychodów i kosztów spółki przypadających na posiadane w trakcie roku obrachunkowego akcje. Jeżeli w ciągu roku zyski spółki nie zostaną podzielone pomiędzy akcjonariuszy, obowiązek uiszczenia zaliczki nie powstanie, bez względu na to, czy sama spółka osiągała w tym czasie zyski.

Obowiązek zapłaty zaliczki na PIT powstanie dopiero w momencie… no właśnie, kiedy?!

Niestety, po lekturze ww. wyroków widać, że zaczynają się tworzyć dwa odrębne stanowiska odnośnie kwalifikacji wypłaconej akcjonariuszowi SKA dywidendy do określonego źródła przychodu i w konsekwencji odnośnie momentu powstania przychodu z tej dywidendy i sposobu jej opodatkowania.

WSA w Gdańsku (w wyroku z dnia 6 marca br., sygn. akt I SA/Gd 1104/11), powołując się na konstytucyjną zasadę równości i na spójność systemu prawa podatkowego, uwzględnił w wyroku argumentację NSA odnośnie charakteru dywidendy wypłacanej akcjonariuszowi SKA i zakwalifikował ją do przychodów z kapitałów pieniężnych. Zgodnie ze stanowiskiem sądu, akcjonariusz SKA zapłaci zaliczkę na PIT za miesiąc, w którym dywidenda została mu wypłacona.

Kilka dni później wojewódzkie sądy administracyjne w Krakowie, we Wrocławiu  (w wyrokach z dnia 7 marca br. – I Sa/Kr 69/12, z dnia 13 marca br. – sygn. akt I Sa/Kr 1/12 i z dnia 23 marca br. – sygn. akt I SA/Wr 1764/11) i w Łodzi (wyrok z dnia 28 marca br. – sygn. akt I SA/Łd 252/12) orzekły jednak, że dywidendy dla akcjonariuszy SKA powinny być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowane w momencie, w którym stały się należne. Przy takim podejściu obowiązek zapłaty zaliczki na PIT powstanie za miesiąc, w którym akcjonariusz SKA uzyska roszczenie o wypłatę dywidendy, tj. po podjęciu uchwały o podziale zysków.

Kwalifikacja dywidendy do określonego źródła przychodów ma wpływ również na stawkę podatku (19% lub skala podatkowa z możliwością wyboru stawki liniowej).

Biorąc pod uwagę dotychczasowe stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych dotyczące kwalifikacji przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółek osobowych (np. słynne dochody menedżerów) bardziej prawidłowe wydaje się stanowisko gdańskiego sądu.

W kontekście planowanych zmian do polsko – cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która prawdopodobnie wyłączy z dniem 1 stycznia 2013 r. jedną z metod optymalizacji prowadzenia biznesu, SKA ma szanse się stać popularnym wehikułem inwestycyjnym nie tylko dla osób prawnych. Tym istotniejsze jest wypracowanie przez orzecznictwo stabilnego i konsekwentnego modelu opodatkowania jej akcjonariuszy.

Autor: Katarzyna Czekajło, konsultant podatkowy w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.