Sankcje za naruszenie ustawy o ofercie publicznej surowe jak nigdy dotąd

www.sxc.hu

Jak sygnalizowaliśmy we wpisie z dnia 4 września 2013 r., sankcje nakładane przez KNF na emitentów w ostatnim czasie uległy znacznemu zaostrzeniu. Dostrzeżony przez nas trend znajduje potwierdzenie w informacji prasowej KNF z dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z którą łączna wysokość kar pieniężnych nałożonych na podmioty z rynku finansowego była rekordowa i osiągnęła 22 321 000 zł.

W ubiegłym roku KNF złożyła ponadto 78 zawiadomień do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby działające na rynku finansowym – o jedną trzecią więcej niż w 2012 r.

Zawiadomienia dotyczyły m.in.

-    dokonywania manipulacji instrumentem finansowym,

-    prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia,

-    dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych z naruszeniem przepisów ustawy,

-    ujawnienia lub wykorzystania informacji poufnej.

Warto zwrócić uwagę, że 13 spośród 46 decyzji o nałożeniu kary finansowej, wydanych przez KNF w 2013 r., dotyczyło naruszenia przez emitentów art. 56 lub 57 ustawy o ofercie publicznej, tj. nieprawidłowości związanych z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów. I choć ilościowo liczba decyzji wydanych na podstawie wskazanych przepisów ustawy o ofercie publicznej jest nieznacznie niższa od liczby decyzji wydawanych w latach wcześniejszych, to wysokość nakładanych kar uległa wyraźnemu zaostrzeniu. W latach poprzednich dominowały kary wyrażone w dziesiątkach tysięcy. Obecnie najniższa z kar wyniosła 50 000 zł, natomiast wysokość pozostałych była równa lub przekraczała wartość 100 000 zł (niekiedy nawet kilkukrotnie).

W 2013 r. KNF dwukrotnie nałożył na emitentów karę pieniężną w wysokości 500 000 zł – rekordową w porównaniu z wysokością kar nakładanych na przestrzeni lat 2006-2013.

W pierwszym przypadku, KNF zwrócił uwagę na niedopełnienie przez emitenta obowiązku publikowania informacji poufnych w rozumieniu art. 154 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie ze stanowiskiem KNF, emitenci powinni publikować raporty nie tylko o zawarciu umów znaczących, ale także o uczestniczeniu w czynnościach negocjacyjnych, które w efekcie mogłyby doprowadzić do ich zawarcia. W drugim przypadku, KNF ukarał emitenta wysoką karą za niedopełnienie obowiązków informacyjnych w odniesieniu do informacji poufnej o zawarciu przez jednostkę zależną od emitenta umowy zastawu na znajdujących się w jej posiadaniu akcji innej spółki.

Jeszcze surowszymi karami zagrożeni są akcjonariusze spółek publicznych, niedopełniający obowiązków ujawniania stanu posiadania (art. 69 i 70 ustawy o ofercie publicznej). We wrześniu pisaliśmy o rekordowej wysokości kary nałożonej na akcjonariusza, która wyniosła 5 720 000 zł i stanowiła łączną kwotę za czterdzieści kar pieniężnych. W dniu 29 października 2013 r. nałożona została kolejna kara o zbliżonym rzędzie wielkości. Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła trzydziestojednokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki publicznej i nałożyła na akcjonariusza karę w wysokości 5 630 000 zł.

Reasumując, zarówno emitenci, jak i akcjonariusze spółek publicznych powinni zwracać szczególną uwagę na regulacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, co zapewnić może uniknięcie poważnych dodatkowych obciążeń finansowych oraz strat wizerunkowych – KNF jest bowiem uprawniona do przekazania do publicznej wiadomości informacji o przypadkach naruszenia przepisów i podjętych środkach prawnych, w tym o zastosowanych sankcjach oraz o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez podmiot podlegający nadzorowi.

Autorzy: Bartłomiej Stępień, adwokat, manager w biurze O&W w Warszawie

Joanna Krzyżykowska, aplikant adwokacki, biuro O&W w Warszawie


Tagi: , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.