RPO w liście do Premiera – retencja niezgodna z Konstytucją

Na 23. stronach listu Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz – przedstawiła analizę stanu prawnego w kwestii retencji danych, przeprowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Główny wniosek: „Analiza tego stanu prawnego prowadzi do konkluzji, iż jest on niezgodny z Konstytucją RP oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.”Ponadto RPO w twardych słowach pisze, że:

Po pierwsze, omawiane przepisy nie regulują w sposób precyzyjny celu gromadzenia danych, gdyż odwołują się jedynie do zakresu zadań poszczególnych służb bądź ogólnego stwierdzenia, iż dane te są pozyskiwanie w celu zapobiegania lub wykrywania 14 przestępstw.

Po drugie, przepisy te nie wskazują kategorii osób, w stosunku do których niezbędne jest respektowanie ich tajemnicy zawodowej.

Po trzecie, warunkiem uzyskania dostępu do tych danych nie jest wyczerpanie innych, mniej ingerujących w sferę praw lub wolności obywatelskich, możliwości pozyskania niezbędnych informacji.

Po czwarte, dziedzina dotycząca pozyskiwania w tym trybie danych nie podlega żadnej zewnętrznej formie kontroli (a w szczególności nie podlega kontroli sądowej).

Po piąte, istotna część danych gromadzonych przez służby nie podlega zniszczeniu także wtedy, gdy dane te okazały się nieprzydatne z punktu widzenia realizowanych zadań.

W kontekście planowanej przez GIODO na 31 stycznia dyskusji o retencji danych osobowych – tak mocny głos RPO – może być wskazówką jakich uchybień w konstruowania nowych norm uniknąć.

Pełna treść listu dostępna jest pod adresem: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/pdf/2010/12/662587/1540465.pdf


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.