Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony

www.sxc.hu

Pracodawcy często decydują się na zawarcie z pracownikiem umowy o pracę na czas określony. Powód? Z reguły chęć mniejszego związania z pracownikiem, zgodnie z zasadą „to tylko na kilka miesięcy”. Ale uwaga: Umowa o pracę zawarta na czas określony może okazać się dużo trudniejsza do rozwiązania, a w niektórych przypadkach jej wypowiedzenie jest wręcz niemożliwe.

Trzeba pamiętać, że od długości okresu, na jaki zawarta zostanie umowa, zależy możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia. Umowa zawarta na okres krótszy niż 6 miesięcy lub okres równych 6 miesięcy nie może zostać co do zasady wypowiedziana przez żadną ze stron tej umowy. Ustalenie przez strony możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia jest nieważne.

Wcześniejsze zakończenie stosunku pracy powstałego na podstawie umowy o pracę na czas określony do 6 miesięcy możliwe jest więc co do zasady jedynie na podstawie porozumienia stron. Z punktu widzenia możliwości wcześniejszego rozwiązania takiej umowy korzystniejsze jest więc jej zawarcie na okres powyżej 6 miesięcy (co najmniej 6 miesięcy i 1 dzień, przy czym pamiętać trzeba o zasadach liczenia terminów, bowiem umowa zawarta od np. 1 –go stycznia do 1 –go lipca będzie umową zawartą na okres równych 6 miesięcy).

Co prawda ustawodawca dopuszcza możliwość wcześniejszego wypowiadania takich umów, niemniej jednak taką możliwość strony powinny wyraźnie przewidzieć w umowie o pracę.

Samo zatem wskazanie w umowie, że „strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem” (co się zdarza) jest niewystarczające.

Pamiętajmy również o okresie wypowiedzenia – jest to okres dwutygodniowy i co do zasady skracanie tego okresu jest niezgodne z przepisami kodeksem pracy.

Jeżeli więc już w samej umowie o pracę zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy nie zadbamy o to, żeby istniała możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, pozostaje nam jedynie rozwiązanie takiej umowy na podstawie porozumienia stron.

Nie należy się bowiem spodziewać, że Pracownik z chęcią podpisze aneks, który umożliwia pracodawcy wypowiedzenie jego umowy o pracę.

Jeżeli już więc decydujemy się na zawarcie umowy o pracę na czas określony, pamiętajmy, że najkorzystniej jest to zrobić na czas dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym konieczne jest zawarcie w umowie postanowienia wyraźnie dopuszczającego jej wcześniejsze wypowiedzenie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

Autor: Joanna Rupa-Sowińska, aplikant radcowski, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.