Rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

www.sxc.hu

Pracodawca zatrudniający więcej niż 20 pracowników jest – zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, co do zasady zobowiązany do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Jednak może uwolnić się całkowicie od tego obowiązku bądź istotnie go zmodyfikować poprzez wprowadzenie odpowiednich postanowień do układu zbiorowego pracy, a jeżeli nie jest objęty układem, do regulaminu wynagradzania (art. 3 i 4 ustawy). W grę wchodziłyby na przykład zapisy mówiące o rezygnacji z tworzenia ZFŚS na czas nieokreślony lub określony bądź o ustaleniu innej wysokości odpisu na ZFŚS od powszechnie obowiązującej (w szczególności w niższym od ustawowego wymiarze).

I tak na przykład ww. Pracodawcy, którzy chcą zrezygnować z tworzenia ZFŚS a ich pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy powinni spełnić następujące warunki:

1) wprowadzić odpowiedniego postanowienia o nietworzeniu ZFŚS do regulaminu wynagradzania;

2) uzgodnić zgodnie z art. 4 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 2 ustawy zmianę regulaminu wynagradzania w ww. zakresie z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Przepisy nie określają trybu wyboru przez załogę pracownika do reprezentowania jej interesów. Przyjmuje się, że na wybór reprezentanta załogi powinni mieć wpływ (albo przynajmniej możliwość wpływu wszyscy pracownicy).

W świetle art. 77 (2) Kodeksu pracy  zmieniony regulamin wynagradzania (zawierający postanowienie o nietworzeniu ZFŚS)  wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) – w takim przypadku należałoby przyjąć, że od dnia wejścia w życie zmienionego regulaminu wynagradzania następuje likwidacja ZFŚS a pracodawca nie nalicza i nie wpłaca nowych odpisów.

W przypadku rezygnacji z tworzenia ZFŚS, należałoby przyjąć, że pracodawca będzie mieć jednak obowiązek rozdysponowania zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS już zgromadzonymi w ramach Funduszu środkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

W przypadku rezygnacji z tworzenia ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego przepisy nie nakładają bezpośredniego obowiązku uiszczania odpisu w proporcjonalnej wysokości. Jednakże przyjmuje się, że w przypadku rezygnacji z tworzenia Funduszu np. w trakcie roku kalendarzowego należałoby proporcjonalnie naliczyć i wpłacić odpisy.

Warto zauważyć, że zgodnie z art. 12a ust. 1 ustawy „Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny. Maksymalna wysokość grzywny to 5000 złotych.

Autor: Monika Bobrowska, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.