Rewolucja w umowach na czas określony już za 6 miesięcy

5 sierpnia Prezydent podpisał ustawę nowelizującą kodeks pracy, która śmiało można powiedzieć wywraca do góry nogami zasady zatrudniania pracowników na czas określony. Zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy (co najprawdopodobniej nastąpi w ciągu najbliższych dni). O projekcie pisaliśmy dwa tygodnie temu (http://blog.e-prawnik.pl/nadchodza-rewolucyjne-zmiany-w-prawie-pracy.html).

Co w dwóch słowach można powiedzieć o nowej legislacji? Zwiększa prawa pracowników, utrudnia trochę życie pracodawcom. Ci ostatni mają jednak pół roku na przygotowanie się na zmiany.


Wątpliwości budzi nieostre sformułowania nowelizacji dotyczące możliwości zatrudnienia pracownika na czas określony dłuższy, niż 33 miesiące. Tu najlepiej zacytować ustawodawcę – jest to dopuszczalne m.in. jeśli pracodawca w umowie zawartej na czas określony wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, a zawarcie takiej umowy służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Kto będzie oceniał, czy okoliczności są „obiektywne”, „rzeczywiste”, „niezbędne”? Inspekcja pracy, którą należy powiadomić o zawarciu umowy w takich warunkach. W sytuacjach spornych sąd – co sądząc po precyzji tej legislacji może zdarzyć się niejednokrotnie.

Co jeszcze się zmienia? W zarysie:

1. Maksymalny okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony będzie wynosił łącznie 33 miesiące. Ponadto pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie nie więcej, niż 3 takich umów (z wyjątkami obejmującymi również pracę sezonową).
Przekroczenie 33-miesięcznego okresu lub zawarcie czwartej umowy będzie równoznaczne z powstaniem stosunku pracy na czas nieokreślony.

2. Okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony zostaną zrównane z umowami na czas nieokreślony.

3. Pod pewnymi warunkami można zawrzeć z pracownikiem drugą umowę o pracę na okres próbny (np. gdy będzie wykonywał inny rodzaj na pracy na podstawie nowej umowy).

4. Znikają umowy o pracę na czas wykonywania określonej pracy.
Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe, ustawa nowelizująca jest bogata w tym zakresie. Cytując te najważniejsze:

- do umów na czas określony wypowiedzianych przed dniem wejścia w życie ustawy, których koniec okresu wypowiedzenia przypada po wejściu w życie nowych przepisów – stosowane będą przepisy dotychczasowe (okres wypowiedzenia nie ulega wydłużeniu);

- do takich umów zawartych na okres poniżej 6 miesięcy lub dłuższy lecz bez możliwości wypowiedzenia, zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady dotyczące możliwości ich wypowiedzenia (nie będą one mogły zostać wypowiedziane);

-  w przypadku umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji, zawartych na okres powyżej 6 miesięcy, z możliwością rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, zastosowanie znajdą nowe, dłuższe okresy wypowiedzenia. Jeżeli jednak umowa zostanie wypowiedziana począwszy od dnia wejścia w życie nowelizacji, do ustalenia długości okresu wypowiedzenia nie będzie wliczany okres zatrudnienia przypadający przed dniem jej wejścia w życie.

Autorzy:

Jacek Osipiuk, aplikant adwokaci w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu
Michał Bogacz, manager i radca prawny w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.