Rewolucja w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych

Spółki publiczne czeka swoista rewolucja w zakresie obowiązków informacyjnych realizowanych wobec KNF i rynku. Nowe regulacje wymuszą zmianę w ich polityce informacyjnej. Znacznie wzrosną też kary za naruszenie obowiązków informacyjnych, które będą mogą być nałożone zarówno na spółkę, jak i osoby nią zarządzające.

Nowe regulacje wejdą w życie w dwóch turach. Pierwsza związana jest z koniecznością implementacji dyrektywy 2013/50/UE (tzw. Transparency II), co miało nastąpić w listopadzie ubiegłego roku. Sejm poprzedniej kadencji nie zdążył implementować powyższej dyrektywy, natomiast aktualnie trwają prace nad dostosowaniem ustawy o ofercie publicznej do wymogów dyrektywy – projekt nowelizacji wpłynął do sejmu 1.12.2015 r. i jest dyskutowany w komisjach sejmowych.

Drugą datą graniczną jest 3 lipca 2016 r. – wtedy w Polsce zaczną obowiązywać  bezpośrednio przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 596/2014 (tzw. MAR- Market Abuse Regulation). Do tej daty wszystkie kraje członkowskie UE są też zobowiązane wprowadzić przepisy implementujące regulacje dyrektywy 2014/57/UE (tzw. MAD – Market Abuse Directive). Obie te regulacje wpłyną na zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych (zarówno notowanych na GPW, jak i rynku New Connect).

Zmiany według dyrektywy Transparency II

Jednym z celów dyrektywy jest zmniejszenie presji na emitentów, a w szczególności zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich emitentów w celu ułatwienia im dostępu do kapitału.

Dyrektywa wydłuża termin publikowania śródrocznych sprawozdań finansowych z obecnych dwóch miesięcy do trzech. Projekt polskiej ustawy przewiduje usunięcie obowiązku publikacji przez emitentów raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego.

Ponadto dyrektywa wprowadza nowy dodatkowy obowiązek dla spółek publicznych prowadzących działalność w sektorze wydobywczym oraz przemysłu pozyskiwania drewna z lasów pierwotnych. Takie spółki będą zobowiązane do sporządzania (niezależnie od rocznego sprawozdania finansowego), sprawozdania z płatności dokonywanych na rzecz administracji rządowej w danym państwie.

Nowe sankcje zabolą bardziej

Naszym zdaniem najistotniejszą zmianą wprowadzaną przez dyrektywę Transparency II jest wyraźne zwiększenie kar finansowych, jakie mogą być nałożone za naruszenie obowiązków informacyjnych.

Zgodnie z dyrektywą, maksymalna sankcja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych prze emitentów (np. nieopublikowanie informacji poufnej) będzie znacznie wyższa i wyniesie wobec emitenta (w zależności od tego która z tych dwóch kwot jest wyższa):

- do 10 mln euro (40 mln złotych – według projektu zmiany ustawy o ofercie publicznej) lub kwoty stanowiącej równowartość 5 % całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,

- do kwoty równej dwukrotności kwoty korzyści uzyskanych lub strat unikniętych w wyniku naruszenia, w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat.

Natomiast wobec osoby fizycznej, będącej członkiem zarządu spółki publicznej, która rażąco naruszyła obowiązki informacyjne kara finansowa może wynieść nawet 2 mln euro (8 mln złotych według projektu nowelizacji ustawy o ofercie publicznej). Obecnie jest to kwota do 100 tys. złotych – co oznacza wzrost górnej granicy o 80 razy. Nowością jest to, że taka kara będzie mogła być też nałożona na członka rady nadzorczej spółki publicznej, jeśli rażąco naruszy obowiązki informacyjne. Analogiczne kary będą mogły być nałożone na akcjonariuszy, którzy nie informują spółki publicznej o nabyciu bądź zbyciu znacznych pakietów akcji. Dla osób prawnych będzie to maksymalnie 40 mln złotych, 5% rocznego przychodu albo dwukrotność kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat; dla osób fizycznych – maksymalnie 8 mln złotych albo dwukrotność kwoty uzyskanych korzyści lub unikniętych strat.

Rewolucja w zakresie informacji poufnych

Wchodzące w życie 3 lipca 2016 r. rozporządzenie MAR wprowadza kompleksową regulację dotyczącą informacji poufnych, tym samym przestanie być aktualna polska regulacja dotycząca informacji poufnych oraz informacji bieżących.  Rozporządzenie MAR definiuje informację poufną na nowo jako:

- informację określoną w sposób precyzyjny, która nie została podana do wiadomości publicznej,

- dotyczącą, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych,

- która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Powyższe będzie niosło ze sobą konieczność kolejnych zmian w ustawie o ofercie publicznej, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i konieczność uchylenia części zapisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Spółki notowane na GPW i New Connect będą więc musiały dokonywać każdorazowej analizy, czy dana informacja jest informacją poufną. Obecnie jest podobnie, niemniej zniknie „ściągawka” enumeratywnie wskazująca przypadki, w których spółka publiczna zobowiązana jest obecnie zawiadomić rynek. Nowością będzie też czas – konieczność publikacji raportu wystąpi niezwłocznie (rozporządzenie nie przewiduje uzupełnienia o sformułowanie „lecz nie później niż 24 godziny”.

Lista insiderów i okresy zamknięte

Pozostałe najistotniejsze regulacje rozporządzenia MAR dotyczą obowiązku prowadzenia listy tzw. insiderów oraz tzw. okresów zamkniętych.

Rozporządzenie MAR reguluje kwestię listy insiderów szerzej niż art. 158 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z rozporządzeniem MAR emitent będzie zobowiązany do zapewnienia, aby każda osoba, która znajduje się na liście insiderów, potwierdziła na piśmie zaznajomienie się ze związanymi z tym obowiązkami wynikającymi z przepisów oraz że jest świadoma konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji poufnych i bezprawnego ich ujawnienia. Dodatkowo rozporządzenie przewiduje możliwość administrowania listą przez podmioty trzecie działające w imieniu i na rzecz emitenta (jednakże na jego odpowiedzialność). Szereg obowiązków będzie też nałożony bezpośrednio na osoby bliskie wobec insiderów.

Ponadto rozporządzenie MAR zawiera również regulacje dotyczące okresów zamkniętych, jako zasadę wprowadzając okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego i rocznego raportu obejmującego sprawozdanie finansowe, co modyfikuje obecnie obowiązujący termin dla raporty rocznego (dwa miesiące przed przekazaniem raportu). Ponadto spółka będzie mogła zezwolić na dokonania konkretnej transakcji w trakcie okresu zamkniętego w indywidualnych przypadkach, np. z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe.

Autorzy:

Michał Bogacz, radca prawny i menedżer, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu

Cyryl Szudra, konsultant, Kancelaria Olesiński & Wspólnicy, biuro we Wrocławiu


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.