Regulamin portalu internetowego

www.sxc.hu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca określa regulamin świadczenia usługi, a dodatkowo nieodpłatnie udostępnia przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

Jakie zatem wymagania stawia ustawodawca temu dokumentowi?Zgodnie z art. 8 ww. powołanej ustawy regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,

b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Czy zatem to są wszystkie elementy konieczne i czy są one obligatoryjne? Czy też można inaczej ukształtować ten regulamin (czyli de facto umowę z klientem)?

W sieci znajdziemy dużo zupełnie odmiennie ukształtowanych regulaminów. Wynika to m.in. z faktu, że ww. wyliczenie postanowień, które powinny znaleźć się w treści regulaminu ma charakter przykładowy.

Zatem biorąc pod uwagę specyfiką danego portalu (charakter usługi świadczonej drogą elektroniczną), strony tej umowy (konsument czy przedsiębiorcy czy też jedni i drudzy), kształt i zakres regulaminu może być bardzo różny i zamknięcie go w określonych ramach prawnych byłoby bardzo trudne.  Można z łatwością wyobrazić sobie serwis ze zdjęciami, którego regulamin będzie skupiał się na prawach autorskich. Z drugiej strony możemy mieć serwis z wyszukiwaniem ofert pracy, którego regulamin będzie skupiał się na prawach i obowiązkach użytkowników.

To na co trzeba zwrócić szczególną uwagę – w kontekście konsumentów – to ewentualne występowanie w treści umowy (regulaminu) tzw. klauzul abuzywnych (postanowień niedozwolonych), takich jak np. zapisy, które przewidują obowiązek wykonania zobowiązania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jego kontrahenta (czyli usługodawcę).

p.s. rejestr klauzul abuzywnych – prowadzony przez UOKIK – dostępny jest pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.