Przełomowe zmiany w ustawie o UOKIK – projekt nowelizacji właśnie trafił do Sejmu

www.sxc.hu

Już niedługo czekają nas zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. W Sejmie, już po etapie I czytania, jest projekt nowelizacji ustawy, który w swoim założeniu ma m.in. usprawnić procedury dotyczące kontroli koncentracji oraz wprowadzić nowe mechanizmy w systemie ochrony konsumentów. Jakie realne skutki dla przedsiębiorców może mieć ustawa uchwalona w takim kształcie?

Po pierwsze, wśród ważnych postanowień tej nowelizacji, należy wymienić zmianę procedury postępowania w sprawach z zakresu kontroli koncentracji. Unormowania te odpowiadają nie tylko standardom unijnym zawartym w Polityce Konkurencji na lata 2011-2013, ale także praktyce, która znajduje zastosowanie w wielu państwach europejskich.Dotychczasowe jednoetapowe postępowanie w sprawach z zakresu kontroli koncentracji miałoby zostać zastąpione postępowaniem dwuetapowym. Wyróżnieniem między nimi jest przede wszystkim zawiłość sprawy – docelowo I etap miałby trwać miesiąc i dotyczyłby wszystkich spraw, których rozwiązanie nie budzi wątpliwości. Jak wynika z analiz UOKiK do tej kategorii można by przyporządkować około 80 % wniosków składanych dotychczasowo.

Sprawy bardziej skomplikowane mają być natomiast rozpoznawane w dwóch etapach. Jeśli po upływie pierwszego, miesięcznego etapu będą koniecznie dalsze analizy i badania rynku, sprawa może zostać skierowana do etapu drugiego, którego czas twórcy nowelizacji określili na 4 miesiące. To przedłużenie rozpatrywania sprawy ma się odbywać na mocy postanowienia Prezesa UOKiK, na które nie służy zażalenie.

Zmiany te zostały przede wszystkim podyktowane ekonomiką procesową. Obowiązujący aktualnie termin 2 miesięczny dla wszystkich postępowań nie był dopasowany do specyfiki zgłoszeń zamiaru koncentracji. W prostszych, mniej zawiłych sprawach blokował działania przedsiębiorców, zaś w przypadku bardziej skomplikowanych i wymagających szerokich badań spraw nie wystarczał do rzetelnego sprawdzenia i ocenienia wniosku. Nowy system ma skutecznie wpłynąć nie tylko na szybkość postępowania, ale także na ,,realne odzwierciedlenie potrzeb w zakresie prowadzenia rzetelnego i wnikliwego postępowania’’ – jak podkreślają twórcy nowelizacji w jej uzasadnieniu.

W celu dalszego usprawnienia i ułatwienia postępowania w związku ze zgłoszeniem koncentracji, przede wszystkim dla przedsiębiorców, zaproponowano możliwość przedstawiania podmiotowi w trakcie postępowania uwag iż zastrzeżeń co do jego zgłoszenia. Zanim zostanie wydana decyzja, przedsiębiorca będzie mógł nie tylko odnieść się do zarzutów Prezesa UOKiK, ale także dostosować swoje zgłoszenie do wymagań przez niego wskazanych.

Proponowany jest także szereg zmian, których skutkiem ma być zmniejszenie katalogu koncentracji, do tych, które w sposób oczywisty nie mają istotnego wpływu na rynek, a dodanie tych, które wpływ taki na rynek mogłyby mieć. Wśród wspomnianych powyżej można wskazać m.in. doprecyzowanie przepisu na podstawie, którego nie wymaga zgłoszenia zamiar koncentracji w toku postępowania upadłościowego czy przepisów odnoszących się do obliczania obrotu przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji.

Jednym z istotnych zmian w projekcie, który znalazł się w Sejmie, jest także wydłużenie czas na odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK wnoszonego za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Jeśli proponowana nowelizacja wejdzie w życie, termin ten zostanie wydłużony z dwóch tygodni do miesiąca.

Kolejnym ważnym aspektem nowelizacji, która aktualnie znajduje się na etapie komisji sejmowych, jest ochrona konsumentów. Twórcy nowelizacji zwracają przede wszystkim uwagę na potrzebę wzmocnienia skuteczności stosowania przepisów dotyczących zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów – nie tylko egzekwowanie prawa w przypadku tych naruszeń ma być łatwiejsze, ale także informowanie opinii publicznej o występujących niedozwolonych praktykach ma być skuteczniejsze.

Jednym z mechanizmów, który został zawarty w projekcie zmian do ustawy jest  możliwość publicznego ostrzegania o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę praktyk godzących w te interesy na znaczną skalę – ostrzeżenia tego miałby dokonywać Prezes UOKiKu na etapie postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Do publicznej wiadomości zostanie podana tylko taka informacja, z której jasno wynika, że praktyki stosowane przez dany podmiot rzeczywiście mogłyby narazić konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki. Rozwiązania takie są zastosowane w wielu krajach Unii Europejskiej.

Czy projekt, które znajduje się w Sejmie rzeczywiście wejdzie w życie dowiemy się niebawem. Jego założenia z pewnością mają szanse poprawić sprawność działania UOKiKu w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców – nie tylko skrócić nie budzące wątpliwości postępowania w sprawie udzielenia zgody na koncentrację, ale także rzetelniej przeprowadzić postępowanie w sprawach bardziej skomplikowanych i zawiłych.

Autor: Aleksandra Płucienik, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie

Milena Wójcicka, aplikant adwokacki w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.