Protokół postępowania o udzielenie zamówienia – informacja publiczna?

www.sxc.hu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (p.z.p.) jest jawne, co ma zapewnić uczestnikom postępowania oraz innym zainteresowanym możliwość zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczących postępowania i jednocześnie zagwarantować rzetelność prowadzonego postępowania (poprzez możliwość kontrolowania zamówień).

Zasada jawności na gruncie p.z.p. jest realizowana w szczególności poprzez art. 96 ust. 1 p.z.p., który nakłada na zamawiającego, obowiązek sporządzenia, w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pisemnego protokołu postępowania o udzielenie zamówienia oraz poprzez szereg przepisów wykonawczych, w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008r., Nr 188, Poz. 1154).

W świetle przywołanych aktów prawnych protokół wraz z załącznikami (np. oferty, opinie biegłych, umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny i udostępnia się go na wniosek – każdemu, kto tego zażąda (nie trzeba wykazywać interesu prawnego).

Co więcej, wnioskodawca powinien wskazać również sposób, w jaki chciałby się zapoznać z protokołem, a Zamawiający może odmówić udostępnienia protokołu w zaproponowanej przez wnioskodawcę formie tylko wówczas, gdy jest to znacząco utrudnione z przyczyn technicznych.

Regulacja – na pierwszy rzut oka przejrzysta i łatwa do zastosowania – sprawia niemałe kłopoty, gdy przyjrzymy się bliżej treści art. 139 ust. 3 p.z.p.

Zgodnie z tym przepisem umowy w sprawie zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępnie do informacji publicznej (u.d.i.p.) Jak zatem ma się powyższy przepis do regulacji, w świetle których umowa w sprawie zamówienia publicznego, jako załącznik do protokołu, podlega udostępnieniu na szczególnych zasadach, wskazanych w rozporządzeniu?

Powstaje też wątpliwość, jaki tryb uzyskania informacji wybrać – p.z.p. czy u.d.i.p. – w sytuacji, gdy dostęp do protokołu postępowania chcemy uzyskać po wybraniu najkorzystniejszej oferty, a więc po zakończeniu postępowania.

Doktryna wskazuje wprawdzie, że zasady ustalone w p.z.p. stanowią lex specialis w stosunku do u.d.i.p., a co za tym idzie w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia jej przepisy nie będą miały zastosowania (tak np. W. Dzierżanowski, Komentarz do art. 96 ustawy – Prawo zamówień publicznych [w:] W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, LEX, 2012, Nr: 125921). Praktyka stosowana w obrocie gospodarczym wskazuje natomiast, że wybór właściwego trybu zależy od etapu postępowania.

Z literalnego brzmienia przepisu art. 96 ust. 1 p.z.p. wynika, że obowiązek sporządzenia protokołu postępowania spoczywa na zamawiającym w trakcie postępowania.

Powyższe jest interpretowane w ten sposób, że zasady wynikające z p.z.p., dotyczące udostępniania protokołu, mają zastosowanie wyłącznie w okresie trwania tegoż postępowania. W konsekwencji, po wybraniu najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy o udzielenie zamówienia, celem uzyskania dostępu do protokołu, tudzież innych informacji związanych z postępowaniem, powinniśmy skorzystać z trybu przewidzianego w u.d.i.p.

Powyższe znalazło potwierdzenie w wyroku NSA z dnia 29 lutego 2012 r. (sygn. akt: I OSK 2215/11), na gruncie którego Sąd jednoznacznie potwierdził, że możliwość zapoznania się z protokołem postępowania w trybie p.z.p. obejmuje tylko etap prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania publicznego, a nie jego realizacji po wyborze jednego z kontrahentów inwestora publicznego.

Odwołując się natomiast do treści art. 139 ust. 3 p.z.p. Sąd wyjaśnił, że do spraw wszczętych w trybie u.d.i.p. podmiot zobowiązany do jej udzielenia stosuje przepisy tej ustawy przy uwzględnieniu szczególnych unormowań p.z.p. W ocenie NSA  tego rodzaju regulacja prawna zawarta w p.z.p. nie oznacza, że inne niż umowy dokumenty dotyczące postępowań przetargowych i szeroko pojętej realizacji zamówień nie zawierają informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu. Ustawa ta zawiera uregulowania szczególne, które należy uwzględniać przy stosowaniu trybu dostępu do informacji publicznej.

Zatem nie powinna budzić już wątpliwości kwestia jaką drogę – p.z.p. czy u.d.i.p. – obrać, aby zrealizować uprawnienie dostępu do informacji dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia, a przede wszystkim, aby uprawnienie to zostało zrealizowane skutecznie.

Autor: Justyna Matuszewska, aplikant radcowski w Kancelarii Olesiński & Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.