Prawo prasowe znowelizowane

www.sxc.hu

W dniu 14 października weszła w życie interesująca nowelizacja ustawy Prawo prasowe.

Zainteresowanie tym większe, że nowelizacją naprawiono dotychczas nierozwiązaną kwestię art. 13 ustawy dot. zezwolenia prokuratora na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego.

W dniu 18 lipca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich  w sprawie sygn. akt K 25/09, orzekł że art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia do sądu na wydane przez prokuratora zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Uchwalona w zaproponowanym kształcie ustawa usuwa powyższy zakres niekonstytucyjności art. 13 ust. 3 Prawa prasowego.

Wprowadza ona bowiem możliwość wniesienia zażalenia do sądu na postanowienie prokuratora w przedmiocie ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze.

Sądem właściwym do rozpoznania takiego zażalenia ma być sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie, co stanowi – uzasadniony ekonomiką procesową – wyjątek od ogólnej właściwości sądu (jako organu kontrolnego) w postępowaniu przygotowawczym.

Postanowienie dotyczące ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób wydane w toku postępowania przygotowawczego staje się wykonalne z chwilą jego uprawomocnienia.

Nowe brzmienie przepisu jest następujące:

1. Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji.

2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie narusza przepisów innych ustaw. Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na ważny interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.

4. Na postanowienie w przedmiocie ujawnienia danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się postępowanie. Postanowienie wydane w toku postępowania przygotowawczego staje się wykonalne z chwilą upramocnienia.


Tagi: , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.