Praktyki ZUS – odpowiedzialność zarządu

www.sxc.hu

Wyjątkowo (za to w nietuzinkowych sprawach) mamy do czynienia z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania podatkowe, za zaległe składki itd.

Właśnie ZUS jest organizacją, która przoduje, w znanych nam przypadkach, z oczywistym lekceważeniem zasad postępowania, w ignorowaniu praw strony, wydawaniu decyzji na siłę, tuż przed przedawnieniem.

Kwestie dowodowe czy wykazanie przesłanek egzoneracyjnych (w skrócie: niezłożenie wniosku o upadłość – brak winy, wskazanie majątku, z którego możliwe było zaspokojenie wierzyciela) wręcz zaskakują prowadzących postępowanie.

Procedura decyzji o odpowiedzialności osób trzecich to w praktyce „automat”. Zdarzyło nam się, że postanowienie o oddaleniu wniosków dowodowych doręczano po doręczeniu samej decyzji! Jeżeli w zarządzie byli obywatele innych Państw, albo Polacy nie odbierający korespondencji, wydaje się decyzje na tych, którzy są pod ręką.

W pewnym klubie sportowym z około dziesięciu członków zarządu w spornym okresie, wycelowano nie wiedzieć czemu tylko w dwóch.

Miarkę przebrała pewna niezbyt miła Pani, która prowadzi w imieniu naczelnika jednego ze znanych urzędów skarbowych postępowanie przeciwko naszemu Klientowi. Otóż spółka złożyła wniosek o upadłość właśnie wskutek decyzji tegoż urzędu, a po około 3 latach wygraliśmy spór przed WSA. Sprawa zapewne skończy się pozwem przeciwko skarbowi państwa. Decyzja w każdym razie ani nie jest prawomocna ani wykonalna, bowiem WSA wstrzymał jej wykonalność.

Pytam więc Pani: jak Pani może wszczynać postępowanie, gdy przegraliście przed WSA? Czego się dowiedziałem?

Dowiedziałem się, że tej Pani to nie interesuje, ona wszczyna, bo jej rachunkowość coś tam przesłała. Na moje sugestie, że są pewne zasady postępowania itd., wyraźnie rozczarowana moją naiwnością oświadczyła, że jak mam ochotę, to mam jej napisać, na czym polega mój problem…

Spieszę zatem wspomóc walczących z machiną, dziękując Sądowi Najwyższemu za ciekawe rozstrzygnięcie, tępiące naganne i sprzeczne z prawem praktyki.

Otóż w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2009-10-15, I UZP 3/09 (Opubl: www.sn.pl) dotyczącej zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu składek po wykreśleniu spółki z KRS, Sąd Najwyższy orzekł, że decyzja o odpowiedzialności osób trzecich powinna być wydana wobec wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podsumowując:

Decyzja stwierdzająca odpowiedzialność określonego członka zarządu powinna wskazywać, że jest to odpowiedzialność solidarna ze spółką i innymi członkami zarządu.

Decyzja ta (bez względu na jej treść) musi dotyczyć wszystkich członków zarządu i spółki, w przeciwnym wypadku jest niezgodna z prawem (SA uznał, że niewydanie przez organ rentowy decyzji w stosunku do któregokolwiek z członków zarządu spółki wyklucza możliwość dochodzenia przez osoby obciążone, które spełniły świadczenie względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, roszczeń regresowych przysługujących im wobec innych członków zarządu (art. 376 KC).

Z konstytutywnego charakteru decyzji wynika bowiem, że brak decyzji oznacza brak odpowiedzialności (solidarnej), a wierzyciel (organ rentowy) może dokonać wyboru dłużnika (członka zarządu), od którego będzie dochodził zaspokojenia wierzytelności, dopiero po powstaniu solidarnego zobowiązania. Podobnie w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu siedmiu sędziów z 9 marca 2009 r., I FPS 4/08.

Uwaga techniczna: Powyższe nie oznacza konieczności prowadzenia jednego postępowania, może ich być wiele, ale pod warunkiem, że dotyczą wszystkich członków zarządu. W decyzji nie jest konieczne wskazanie solidarnie podmiotu odpowiedzialnego solidarnie (np. spółki, stowarzyszenia).

Zobacz też:

http://podatki.gazetaprawna.pl/wywiady/338917,wniosek_o_upadlosc_uchroni_zarzad_przed_kara.html


Tagi: , , , , , , ,

Komentarze do artykułu Praktyki ZUS – odpowiedzialność zarządu :

  1. Praktyki zus odpowiedzialnosc zarzadu.. Very nice :)