Powództwo wzajemne a zarzut potrącenia

www.sxc.hu

Załóżmy następującą sytuację: powód występuje na drogę sądową przeciwko pozwanemu o zapłatę kwoty 10.000 zł tytułem wynagrodzenia za wykonaną usługę. Jednocześnie pozwany ma wobec powoda wierzytelność o zapłatę 20.000 zł za szkodę powstałą w wyniku wadliwie wykonanej usługi, za którą wynagrodzenie jest objęte żądaniem pozwu. Czy warto w takiej sytuacji wystąpić z powództwem wzajemnym? Czy bardziej korzystne jest zgłoszenie zarzutu potrącenia przez pozwanego?

Skorzystanie z instytucji potrącenia w postępowaniu sądowym nie jest uzależnione od wytoczenia powództwa wzajemnego.

Potrącenia można bowiem dokonać także w drodze zarzutu i to zarówno w postępowaniu sądowym, jak i poza tym postępowaniem.

Dokonanie potrącenia w drodze zarzutu w sprawach o roszczenia majątkowe (potrącenie może dotyczyć tylko takich roszczeń) jest czasami dla pozwanego korzystniejsze, chociażby z uwagi na brak konieczności uiszczania opłaty sądowej.

Dlaczego pozwanemu może zależeć na powództwie wzajemnym? Odpowiedź jest prosta – zakres ochrony praw majątkowych w drodze powództwa jest szerszy. Powód wzajemny może dochodzić roszczenia, którego wartość (wartość przedmiotu sporu) jest wyższa niż wartość roszczenia dochodzonego przez powoda w powództwie głównym a gdyby zastosować instytucję potrącenia to można wierzytelność potrącić do wysokości wierzytelności niższej – czyli nasz pozwany nie uzyskałby w tym postępowaniu całej kwoty 20.000 zł. Oddalenie powództwa głównego nie stoi na przeszkodzie w uwzględnieniu powództwa wzajemnego, uniemożliwia natomiast zajęcie stanowiska co do zasadności żądania pozwanego zgłoszonego w formie zarzutu potrącenia.

Należy pamiętać, że powództwo wzajemne jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy łącznie występują przesłanki przewidziane w art. 204 § 1 KPC, a więc:

1. gdy roszczenie wzajemne pozwanego z powództwa głównego pozostaje („jest”) w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia;

2. jeżeli zostanie wytoczone w odpowiedzi na pozew, bądź nawet oddzielnie, ale nie później niż na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawę albo w sprzeciwie do wyroku zaocznego.

Nie jest ono jednak dopuszczalne w przypadku, gdy w przepisie szczególnym wyłączono taką możliwość; dotyczy to m.in. spraw o rozwód lub separację (art. 439 KPC) oraz spraw o naruszenie posiadania (art. 479 KPC), a także w postępowaniu w sprawach gospodarczych (art. 479 14 ust. 3 KPC) oraz w postępowaniu nakazowym (art. 493 KPC).

Zatem biorąc pod uwagę tą konkretną sytuację uważam, że o ile uiszczenie opłaty sądowej od pozwu wzajemnego nie będzie stanowiło problemu, to wybranie właśnie tej drogi pozwala w sposób szybszy uzyskać tytuł egzekucyjny na całość roszczenia.


Tagi: , , , , ,

Komentarze do artykułu Powództwo wzajemne a zarzut potrącenia :

  1. Z powództwem wzajemnym w sprawach gospodarczych jest jedna ciekawa sprawa: Z jednej strony przywołany w tekście art. 479 (14) par. 3 KPC istotnie wyłącza możliwość wnoszenia pozwu wzajemnego w ww. sprawach, a inny przepis – ciut wcześniej, bo w art. 479 (9) par. 2 KPC dotyczącym doręczeń bezpośrednich przez fachowych pełnomocników – stanowi, że doręczenia bezpośrednie w sprawach gospodarczych nie mają zastosowania m. in. do ….. pozwu wzajemnego! : ) Czy to kolejny dowód na (irr)racjonalność ustawodawcy?