Październik miesiącem finalizowania zmian w prawie autorskim i modelu rejestracji znaków towarowych

Pierwsze dni października pokazały, że wraz z końcem kadencji Parlamentu wystarczyło politycznej zgody dla zamknięcia procesu legislacyjnego dwóch ważnych nowelizacji. Piątego października Prezydent podpisał dwie ustawy – tzw. dużą nowelizację prawa autorskiego oraz nowelizację prawa własności przemysłowej. Oba akty czekają już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw (ogłoszenie) i po odpowiednim vacatio legis (czas oczekiwania na wejście w życie), nabiorą mocy prawnej.

Zmiany w prawie autorskim

Nowelizacja dotyka kilku bardzo ciekawych, istotnych również z praktycznego punktu widzenia kwestii, w szczególności wprowadza regulacje dotyczące:

- korzystania z utworów o szczególnym statusie, tj. zwłaszcza: tzw. (i) dzieł osieroconych i (ii) utworów znajdujących się w domenie publicznej;

- korzystania z utworów przez biblioteki i podobne instytucje – autorzy zaczną otrzymywać wynagrodzenie za wypożyczanie ich dzieł;

- likwidacji Funduszu Promocji Twórczości (co oznacza koniec odprowadzenia opłat na jego rzecz);

- dozwolonego użytku utworów przez instytucje naukowe i oświatowe (rozszerzenie ich uprawnień, uwzględniające np. działalność platform typu e-learning).

Generalnie, przyjęte regulacje stanowią w większości implementację dyrektyw Unii Europejskiej, na którą dość długo czekaliśmy. Jej zasadniczym celem, oprócz dostosowania ustawodawstwa krajowego do standardów UE, jest (zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zmieniającej) ułatwienie obywatelom legalnego dostępu do utworów w inny sposób niż wyłącznie poprzez uzyskanie zgody uprawnionego podmiotu.

Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zupełnemu „odwróceniu do góry nogami” ulegnie system działania rejestracji znaków towarowych w Polce, co z jednej strony ma zdecydowanie skrócić czas oczekiwania na rejestrację znaku towarowego, z drugiej przerzuci na właścicieli już zarejestrowanych znaków obowiązek śledzenia, czy nowozgłaszane znaki naruszają ich prawa.

Dotychczas w Polsce, w przeciwieństwie do modelu UE (OHIM), funkcjonował tzw. system badawczy – to Urząd Patentowy RP przeprowadzał po otrzymaniu wniosku o rejestrację nowego znaku badania identyfikujące ew. przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. W nowej procedurze UPRP dokona ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego, a to ew. zainteresowany właściciel innego prawa ochronnego, w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, będzie mógł wnieść umotywowany sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego (za opłatą).

To, czy nowy system będzie można ocenić pozytywnie czy negatywnie, w dużym stopniu będzie zależało od sposobu przepływania informacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Więcej informacji nt. zmian zarówno w prawie autorskim jak i w prawie własności przemysłowych dostępnych jest w newsletterze O&W (http://www.olesinski.com/olesinski-wspolnicy-newsletter-prawno-podatkowy-pazdziernik-2015/).

Autor: Grzegorz Leśniewski, manager w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy, biuro w Warszawie


Tagi: , , , , , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.