Pasza genetycznie modyfikowana jednak od 1.1.2017 r.

www.sxc.hu

Ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o  zmianie ustawy o paszach dokonano przesunięcia do dnia 1 stycznia 2017 r. terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Zakaz ten sformułowany został w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.), a penalizacja jego naruszenia nastąpiła w art. 53 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, typizującym stosowne wykroczenie.

W toku prac parlamentarnych projektodawcy wskazali następujące argumenty przemawiające za koniecznością przesunięcia wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych:
1. utrzymanie konkurencyjności sektora paszowego w Polsce w stosunku do podmiotów działających na rynku wspólnotowym,

2. możliwość przeprowadzenia w tym czasie dodatkowych badań i analiz oraz

3. oszacowanie możliwości zastąpienia pasz GMO komponentami krajowymi oraz zastąpienia w żywieniu zwierząt genetycznie modyfikowanych komponentów białkowych mączkami zwierzęcymi, nad czym trwają obecnie prace na szczeblu unijnym.

Jednocześnie projektodawcy wskazali następujące negatywne skutki braku przesunięcia wejścia w życie przedmiotowego zakazu:

1. obciążenie budżetu państwa karami pieniężnymi wynikającymi z naruszenia prawa Unii Europejskiej,

2. wystąpienie poważnego deficytu białka paszowego oraz

3. osłabienie pozycji krajowych producentów zwierząt na rynku Unii Europejskiej na skutek konieczności stosowania droższych pasz konwencjonalnych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


Tagi: , , , , ,

Komentarze do artykułu Pasza genetycznie modyfikowana jednak od 1.1.2017 r. :

  1. [...] Pasza genetycznie modyfikowana jednak od 1.1.2017 r. | Co w … a-rynku-wsp, centrum-legislacji, co-w-prawie-piszczy, e-prawnik-pl, europejskiej-, image, inne, [...]