Najnowsze wpisy

Czy to PIT? Czy to składka ZUS? Nie! To Superpodatek. Nadchodzi rewolucja podatkowa

To już prawie pewne – rząd podjął decyzję w sprawie wprowadzenia jednolitego podatku dochodowego. W 2018 pożegnamy się z podatkiem PIT, składkami na ZUS i NFZ, a w zamian przywitamy nową jednolitą daninę, określaną roboczo jako superpodatek (lub jak kto woli jednolity podatek). Zapowiada się więc niemała rewolucja. więcej »

Nowa opłata obciążająca emitentów za koszty nadzoru

Kolejna z wielu zmian dla emitentów w 2016 r. to obowiązek ponoszenia opłat za koszty nadzoru. Emitenci muszą wyliczyć i zapłacić opłatę do Komisji Nadzoru Finansowego do 30 września. Potem mają 5 dni na złożenie deklaracji. I tak co roku… Wprowadzona jeszcze w 2015 roku nowelizacja ustawy o ofercie publicznej nałożyła na emitentów obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu partycypowania w kosztach nadzoru nad rynkiem kapitałowym. więcej »

„Jak żyć z… JPK” – zapraszamy na webinarium!

22 września doradcy Olesiński & Wspólnicy oraz SI-Consulting w ramach bezpłatnego seminarium online odpowiedzą na pytania dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Seminarium poświęcone w całości zagadnieniom JPK kierujemy zarówno do przedstawicieli firm, które pierwszą wysyłkę plików mają za sobą ale także tych którzy niedługo dołączą
do tego grona. więcej »

Przetwarzasz dane osobowe? Dostałeś niepokojącego e-maila? Zachowaj ostrożność!

Tematyka przetwarzania danych osobowych dotyczy w praktyce niemal każdego przedsiębiorcy, a wykorzystywanie zbiorów danych w działalności gospodarczej wiąże się nieraz z szeregiem obowiązków i formalności. Nieświadomość co do zakresu tych obowiązków jest często wykorzystywana przez podmioty, które korzystając z ogólnodostępnych adresów e-mail informują o rzekomych naruszeniach. więcej »

Nowe wytyczne dotyczące zapewnienia neutralności sieci

Wydano wytyczne pomagające w interpretacji unijnych przepisów dotyczących neutralności sieci, tj. zagwarantowania równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do Internetu. Współcześnie temat „otwartego Internetu” pojawia się w debacie publicznej, jak i w działaniach legislacyjnych na wiele różnych sposobów (premoderacja treści, „anonimowość”, wolność słowa). więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika – jak długo (od)czekać?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy – chyba, że przepisy szczególne dopuszczają taką możliwość. Jednym z takich przepisów jest art. 53 § 1 lit. b Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę więcej »

15% CIT już od 1 stycznia 2017r.

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Najważniejsza zmiana – z punktu widzenia przedsiębiorców – ma polegać na znacznym obniżeniu stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność. więcej »

Podatniku, dlaczego dokonujesz wymiany udziałów?

Od przyszłego roku mogą wejść w życie ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Prace nad nowelizacją nie zostały jeszcze zakończone, ale w aktualnie proponowanym kształcie wejdą w życie i będą obowiązywały już od 1 stycznia 2017 r. więcej »

Informacje poufne po nowemu – jak się odnaleźć?

Od 3 lipca 2016 r. obowiązuje rozporządzenie MAR wraz z szeregiem aktów wykonawczych. Wbrew prognozom niektórych świat się nie skończył, a emitenci mają się w większości dobrze. Ci natomiast, co mają się gorzej, to nie na skutek MAR. Dzisiaj jednak nie o kondycji polskiej giełdy (o czym można by rozprawiać godzinami), ale o obowiązkach informacyjnych „po nowemu”, a konkretnie o informacjach poufnych. Nie sposób nie dostrzec chaosu legislacyjnego w tym zakresie. Mamy tu prawdziwe polskie piekiełko, dlatego osobom zajmującym się relacjami inwestorskimi ciężko patrzeć na świat przez różowe okulary. Czy ktoś bowiem spodziewał się, że polski ustawodawca wdroży unijne przepisy na czas? więcej »

Czy wypowiedzenia zmieniające mogą być zwolnieniami grupowymi?

Nadal wielu pracodawców nie uświadamia sobie, że procedura tzw. zwolnień grupowych może mieć zastosowanie także w przypadku wręczenia odpowiedniej liczbie pracowników wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. A to oznaczałoby, że pracodawca miałby wtedy obowiązek wypłaty odprawy i uruchamiania całej procedury z ustawy o zwolnieniach grupowych. Pytanie, czy rzeczywiście tak wielu lat sporna zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie. Sąd Najwyższy początkowo uznał, że również w przypadku wypowiedzeń zmieniających przestrzegana musi zostać procedura przewidziana dla zwolnień grupowych. W wyroku z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt: III BP 5/07) uznał m.in., że skoro art. 42 § 1 k.p. wskazuje, że przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzeń wynikających z umowy warunków pracy i płacy, to także dla wypowiedzeń zmieniających należy stosować przepisy dot. zwolnień grupowych.

Później, w wyroku z dnia 2 grudnia 2011 r. (sygn. akt: III PK 30/11), Sąd Najwyższy przyjął jednak odmienne stanowisko wskazując, że rozwiązanie stosunku pracy jest tylko ewentualnym skutkiem wypowiedzenia zmieniającego, w związku z czym obu tych instytucji nie można ze sobą utożsamiać. Sąd podkreślił, że aby jednoznacznie ocenić ew. konieczność zastosowania procedury zwolnień grupowych, należy każdorazowo zweryfikować okoliczności danej sprawy pod kątem intencji pracodawcy (czy w istocie celem wypowiedzenia zmieniającego była jedynie zmiana warunków pracy i płacy, czy też definitywne zwolnienie pracownika). Ostatecznie nadal nie wiadomo było, kto ma rację i którym wyrokiem się kierować.

Pewną nadzieją na rozwiązanie tego zagadnienia było przekazanie pytania w tej sprawie powiększonemu składowi Sądu Najwyższego (w wyniku skierowania pytania prejudycjalnego przez Sąd Okręgowy w Łodzi). Sąd Najwyższy w powiększonym składzie…odmówił jednak podjęcia uchwały, uznając, że sprawą powinien zająć się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (III PZP 1/15). 14 marca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zwrócił się z pytaniem do TSUE o zastosowanie procedury zwolnień grupowych w przypadku wręczenia pracownikom wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy ze względu na trudną sytuację finansową pracodawcy (sprawa numer: C-149/16).

Choć trudno przewidzieć stanowisko Trybunału w tym zakresie, można przypuszczać, że będzie ono zbliżone do stanowiska przedstawionego przez TSUE w jednym z ostatnich orzeczeń w podobnej sprawie. W wyroku z dnia 11 listopada 2015 r. (C‑422/14, Pujante Rivera/ Gestora Clubs Dir SL,Fondo de Garantía Salarial) Trybunał uznał, że dokonanie przez pracodawcę jednostronnej i niekorzystnej dla pracownika zasadniczej zmiany istotnych elementów jego umowy o pracę mieści się w pojęciu „zwolnienia” w rozumieniu przepisów o zwolnieniach grupowych. Brakuje jednak wskazówek, które zmiany można uznać za „zasadnicze”, a które elementy umowy za „istotne”. Istotne jest z pewnością wynagrodzenie pracownika, pytania kiedy zmiana wynagrodzenia jest zasadnicza? Jeśli obniżono wynagrodzenie o połowę? Czy może o konkretną kwotę? Dla jednego może być to zmiana zasadnicza, a dla drugiego – istotna, ale nie zasadnicza. Trudno o jednoznaczną odpowiedź.

Pozostaje więc czekać na wyrok i wskazówki TSUE w sprawie skierowanej do Trybunału przez Sąd we Wrocławiu.

Autor: Natalia Mosur, adwokat w Olesiński & Wspólnicy biuro we Wrocławiu