Najnowsze wpisy

Sejm pracuje nad nową ustawą o obligacjach

www.fotolia.pl

W Sejmie trwają prace nad przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowej ustawy o obligacjach, która wkrótce (styczeń 2015 r.) ma wejść w życie.

W ocenie autorów projektu, wprowadzenie ustawy zmierza do wsparcia rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, jak również zwiększenia pewności i bezpieczeństwa obrotu (m.in. poprzez rozstrzygnięcie pojawiających się wątpliwości oraz poprawienie czytelności ustawy).

więcej »

Komentarze

O&W rekrutuje – Specjalista ds. prawnych i organizacyjnych / prawnik (in-house)

Komentarze

Obowiązek naprawienia szkody w postępowaniu karnym a możliwość zasądzenia odsetek na rzecz pokrzywdzonego

www.fotolia.pl

Jednym ze sposobów dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń cywilnych jest złożenie przez pokrzywdzonego wniosku o orzeczenie wobec oskarżonego środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody (art. 46 k.k.). Obok dodatkowej dolegliwości dla sprawcy środek taki pełni również funkcję kompensacyjną. Powinien zatem zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu. W takiej sytuacji powstaje pytanie, czy obok żądania odszkodowania pokrzywdzony może domagać się również odsetek na takich samych zasadach, jak w postępowaniu cywilnym? Stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 kwietnia 2014 r. (V KK 76/14).

więcej »

Zmiana regulaminu racjonalizacji a wypowiedzenie zmieniające

www.sxc.hu

Pracodawcy chcąc zachęcić swoich pracowników czy współpracowników do wprowadzania innowacji w zakładzie pracy i mobilizować ich do wychodzenia z inicjatywą, ustalają regulaminy racjonalizacji. Są to wewnątrzzakładowe regulacje pozwalające z jednej strony pracownikom a z drugiej strony pracodawcy rozważyć potrzebę i możliwość wprowadzenia usprawnień np. w procesie produkcji. Chodzi tu o techniczne rozwiązania, dzięki którym zakład sprawniej funkcjonuje.

więcej »

Komentarze

Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania

www.fotolia.pl

Wnosząc pozew należy podać miejsce i adres zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną. W świetle najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z 17 lipca 2014 r. (sygn. akt III CZP 43/14) nie ma już żadnych wątpliwości, że ich niewskazanie w pozwie jest brakiem formalnym uniemożliwiającym nadanie powództwu prawidłowego biegu.

To ważny problem praktyczny dla przedsiębiorców. Pamiętać należy, że adresu zamieszkania nie zastąpi ani adres prowadzonej działalności gospodarczej (najczęstszy adres widoczny w CEiDG), ani adres miejsca pracy.

więcej »

Komentarze

Konsekwencje odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” – czy bezusterkowy odbiór zamyka drogę do dochodzenia roszczeń od wykonawcy?

www.sxc.hu

W praktyce umów o dzieło i umów o roboty budowlane często dochodzi do sytuacji, gdy zamawiający i wykonawca podpisują bezusterkowy protokół odbioru końcowego, a przedmiot umowy w rzeczywistości ma wady lub usterki.

Czy w takiej sytuacji zamawiający ma już zamkniętą drogę do dochodzenia ich naprawy lub usunięcia? Jakie inne konsekwencje wynikają z treści protokołu odbioru końcowego i jakie znaczenie praktyczne ma brak zastrzeżeń w takim protokole?

Na wstępie należy zaznaczyć, że zamawiający zasadniczo ma obowiązek odebrania od wykonawcy przedmiotu umowy (dotyczy to zarówno umów o dzieło, jak i umów o roboty budowlane).
Jeżeli wykonawca przedstawi zamawiającemu do odbioru dzieło, które spełnia wymogi umowy, tj. nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający nie może odmówić odbioru rzeczy, w przeciwnym razie pozostaje w zwłoce i ponosi wszelkie negatywne tego konsekwencje (np. odsetki od należnego wynagrodzenia).

więcej »

Kancelaria Olesiński&Wspólnicy dla Klienta z branży teleinformatycznej rekrutuje prawnika (in-house lawyer)

Komentarze

Ścigani w chmurze, czyli amerykański rząd przeszukuje zagraniczne serwery Microsoftu


www.fotolia.pl


Administracja USA ma prawo żądać od Microsoftu danych jego klientów przechowywanych w chmurze znajdującej się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Nakaz sądowy zobowiązujący do wydania danych z serwerów zlokalizowanych w innym państwie nie stanowi rozszerzenia stosowania prawa amerykańskiego poza granice USA i nie wkracza w suwerenność innego kraju – tak w uproszczeniu uznał w dniu 31.07.2014 r. Sąd w Nowym Jorku (U.S. Federal District Court), podtrzymując decyzję sądu niższego rzędu (magistrate court). Rozstrzygnięcie nie jest ostateczne – Microsoft zapowiedział zwrócenie się do federalnego sądu odwoławczego. Co ważne, stanowisko amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości może mieć niebagatelny wpływ na działalność dostawców cloud computingu oraz ochronę prywatności użytkowników Internetu także w Polsce.

więcej »

O&W jest już na Śląsku!

Komentarze

Krajowy Rejestr Karny teraz dostępny online

www.fotolia.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości z początkiem lipca udostępniło możliwość złożenia zapytania i uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego przez Internet. Dotychczas uzyskanie odpowiedzi wymagało osobistej wizyty w Biurze Informacyjnym KRK (Warszawa) lub Punkcie Informacyjnym KRK (kilkadziesiąt punktów w kraju przy Sądach Rejonowych lub Okręgowych). Będzie szybciej i taniej.

więcej »

Komentarze