Oznaczaj prawidłowo swoją firmę!

www.sxc.hu

Sprawa wydaje się prozaiczna, a jednak warto przypomnieć, że zgodnie z prawem pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę z o.o. w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki powinny zawierać:

- firmę (nazwę) spółki, jej siedzibę i adres, numer KRS i NIP,

- oznaczenie sądu rejestrowego przechowującego dokumentację spółki,

- wysokość kapitału zakładowego (podstawa: art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych)

Dotyczy to również spółki akcyjnej, przy czym w takim przypadku należy dodatkowo umieścić informację, czy kapitał został w całości wpłacony.

Mówiąc w skrócie, chodzi np. o informacje zawierane w stopce, na papierze firmowym, stronie www, etc. Warto zrobić to raz a dobrze, bowiem w ferworze codziennych zajęć na pewno trudniej będzie później o takich rzeczach myśleć. A warto.

Niezastosowanie się do powyższych wymogów zagrożone jest bowiem karą grzywny w wysokości do 5.000 zł, którą może nałożyć właściwy sąd rejestrowy (KRS).

Kodeks spółek handlowych nie jest jednak jedynym aktem prawnym regulującym zakres informacji, jakie przedsiębiorca powinien podawać w korespondencji, pismach etc.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym.

Z kolei zgodnie z art. 34 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty wpisane do Rejestru (KRS) są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, firmę lub nazwę, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, siedzibę i adres, numer NIP oraz oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer w Rejestrze.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, sąd rejestrowy (KRS) może nałożyć grzywnę na osoby odpowiedzialne za niewykonanie tego obowiązku (z reguły: Zarząd) do 5.000 zł.

Powyższy obowiązek nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

Oczywiście pozostaje pytanie, czy np. w umowach handlowych powyższe informacje muszą być również zawarte (w komparycji umowy). Mając jednak na uwadze dobre obyczaje i transparentność obrotu z naszymi kontrahentami, zawsze warto takie informacje podać. Takie dane mogą ułatwić bowiem sprawdzenie sytuacji finansowej kontrahenta (czy np. jest w upadłości czy nie), jakie są zasady jego reprezentacji etc.


Tagi: , , , , ,

Komentarze do artykułu Oznaczaj prawidłowo swoją firmę! :

  1. Nieprawdą jest stwierdzenie autorów, że opisany w artykule obowiązek nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach handlowych. Taką treść miał §2 cytowanego art.206 kodeksu spółek handlowych. Ten paragraf został uchylony z dniem 1 stycznia 2007.

    • „Powyższy obowiązek nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.” nie dotyczy art. 206 ksh a art. 34 ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który stanowi:
      „5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do osób pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.”

  2. Jaką w końcu grzywnę może nałozyć sąd rejestrowy – do 10.000 zł czy do 5.000 zł? Art.595 kodeksu spółek handlowych mówi o grzywnie do 5.000 zł. Nie można też pisać że jest ona „z reguły” nakładana na Zarząd. Ww. przepis mówi wprost: „Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej [...] podlega grzywnie do 5 000 złotych”.

  3. Stwierdzenie „z reguły” jest prawdziwe bowiem taką odpowiedzialność mogą również ponosić likwidatorzy. Potwierdza to komentarz prof. Sołtysińskiego do art. 595 ksh.

  4. Ale sie autor odgryzl :D Ale przyanjmniej wie co pisze