Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

www.sxc.hu

Do sejmu trafił rządowy projekt ustawy, która ma wprowadzać przepisy o tzw. zagranicznych spółkach kontrolowanych.

Nowe przepisy mają w zamierzeniu Ministerstwa Finansów ukrócić optymalizacje podatkowe z udziałem spółek z siedzibą w krajach stosujących korzystniejsze zasady opodatkowania podatkiem dochodowym niż Polska.Istotą nowych regulacji jest objęcie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych dochodów spółek zagranicznych kontrolowanych przez polskich podatników. Polskiemu podatkowi dochodowemu podlegać będą dochody spółek zagranicznych
1) z siedzibą w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (wymienionych w rozporządzeniu MF) albo
2) z siedzibą w krajach, z którymi ani Polska, ani UE, nie zawarły umów międzynarodowych stanowiących podstawę do uzyskiwania informacji podatkowych albo
3) w których podatnik posiada przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosów lub 25% udziałów w zysku i jednocześnie co najmniej 50% przychodów zagranicznej spółki pochodzi z tzw. źródeł pasywnych i co najmniej jeden rodzaj przychodów podlega opodatkowaniu stawką o 25% niższą od stawki obowiązującej w Polsce (czyli realnie stawką niższą niż 14,25%) lub podlega zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Za wyżej wskazane źródła pasywne przychodów ustawa uznaje dywidendy (z wyłączeniem dywidend zwolnionych z opodatkowania na podstawie dyrektywy 2011/96/UE) i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji prawa z instrumentów finansowych. Nowelizacja uderzy zatem w szczególności w struktury oparte na transferach własności intelektualnej i spółki o charakterze holdingowym, kontrolowane z Polski.

Opodatkowaniu podlegają dochody zagranicznych spółek kontrolowanych bez względu na to, czy zostaną wypłacone. Nowymi regulacjami dotknięte będą dochody wszystkich rodzajów spółek zagranicznych i innych jednostek organizacyjnych, w tym również spółek osobowych i zagranicznych oddziałów polskich podatników.

Celem nowych regulacji jest wyrównanie poziomu opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej do poziomu obowiązującego w Polsce. Aby to osiągnąć, zastosowano mechanizm zaliczenia ewentualnego zagranicznego podatku na poczet podatku zagranicznej spółki kontrolowanej wyliczonego w Polsce.

W całości z opodatkowania wyłączono zagraniczne spółki kontrolowane podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów w krajach UE lub EOG, jeśli prowadzą na terenie tych krajów tzw. rzeczywistą działalność gospodarczą, czyli działalność gospodarczą charakteryzującą się określoną (w sposób ogólny zdefiniowaną) substancją biznesową.
W odniesieniu do spółek będących rezydentami innych krajów wprowadzono ostrzejsze kryteria, tj. wyłączono z opodatkowania tylko te spółki, których przychody nie przekraczają 250 tys. EUR albo których dochód nie przekracza 10% przychodów osiągniętych z rzeczywistej działalności gospodarczej. Konieczne jest w takiej sytuacji również istnienie podstaw prawnych do uzyskiwania informacji podatkowej.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2015 r., natomiast przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych – pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia ustawy.

Zaprojektowane regulacje budzą wiele wątpliwości. Wydaje się, że przepisy nie zawierają mechanizmów zapobiegających wielokrotnemu opodatkowaniu tego samego dochodu np. w sytuacji gdy podatnik zbywa udziały i faktycznie realizuje dochód, który wcześniej podlegał opodatkowaniu.

Przepisy wprost wykluczają również możliwość uwzględniania strat z lat ubiegłych.

Z drugiej strony, stanowią one na tym etapie jedynie propozycję Ministerstwa Finansów, która może podlegać modyfikacjom w dalszym procesie legislacyjnym.

Wejście nowych przepisów będzie oznaczało konieczność przebudowania istniejących struktur kapitałowych. Może się bowiem okazać, że nie tylko utracą swoje walory optymalizacyjne, lecz wręcz zaowocują zwiększonym obciążeniem podatkowym w stosunku do biznesów usytuowanych w Polsce.

więcej informacji: Tomasz Gałka, Partner, doradca podatkowy, tel. 71 75 00 703


Tagi: , , ,

Możliwość komentowania jest wyłączona.